Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 został przesunięty do 31 grudnia 2021 roku. W związku ze zbliżaniem się tego terminu, w niniejszym artykule przedstawiamy limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych 2020 r., w przypadku przekroczenia których podatnicy podatku PIT i CIT zobowiązani będą do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. local file) za 2020 rok.

Limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Artykuły 11k ust. 2 ustawy o CIT oraz 23w ust. 2 ustawy o PIT określają limity transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, w sytuacji przekroczenia których podatnicy (co do zasady) zobowiązani są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Na wstępie warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest transakcja kontrolowana, a także co oznacza jednorodność transakcji.

Przez transakcję kontrolowaną należy rozumieć wszelkie rzeczywiste działania stron o charakterze gospodarczym, powstałe w wyniku powiązań. Oznacza to, iż transakcja kontrolowana na gruncie cen transferowych stanowić może sumę wszelkich dokonanych przez podatnika w roku obrotowym transakcji.

Pojęcie jednorodności nie zostało wprost zdefiniowane na gruncie ustawy o CIT, jednakże art. 11k ust. 5 ustawy o CIT (oraz analogicznie brzmiący przepis ustawy o PIT) wskazują na kryteria, które należy uwzględniać przy ocenie konkretnych transakcji kontrolowanych pod kątem ich jednorodności. Zgodnie z jego brzmieniem, przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:

 • jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym,
 • kryteria porównywalności określone we właściwych przepisach,
 • metody weryfikacji cen transferowych,
 • inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

Warto mieć na uwadze to, że w stosunku do każdej z transakcji kontrolowanych kluczowe jest ustalenie, czy stanowią one transakcje jednorodne, z uwagi na fakt, że jest to punktem wyjścia dla ustalenia, czy podatnik przekroczy próg obligujący do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za dany rok.

W praktyce określenie tego czy dana transakcja ma charakter jednorodny jest niejednokrotnie bardzo utrudnione, ponieważ wymaga wnikliwej i szczegółowej analizy konkretnego stanu faktycznego oraz rzeczywistego przebiegu gospodarczego transakcji.

Należy mieć na uwadze, iż inna nazwa transakcji nie oznacza, że transakcja ta ma niejednorodny charakter, gdyż jeśli podatnik przy jej przeprowadzaniu angażuje podobne aktywa i ponosi podobne ryzyka, to może ona stanowić transakcję jednorodną na gruncie cen transferowych.

Mając na względzie powyższe uwagi należy wskazać, iż limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych za 2020 r. wynoszą:

 1. 10 000 000 zł – dla transakcji towarowej,
 2. 10 000 000 zł – dla transakcji finansowej,
 3. 2 000 000 zł – dla transakcji usługowej,
 4. 2 000 000 zł – dla innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Ze względu na fakt, że ustawa mówi o limitach dotyczących transakcji jednorodnych może dojść do sytuacji, gdy względem jednego podatnika limity transakcji np. usługowych będą liczone odrębnie dla każdej ze świadczonych przez niego usług. Sytuacja taka wystąpi jednak tylko wtedy, gdy świadczone przez podatnika usługi cechować będzie niejednorodny charakter.

Pamiętać należy, że powyższe limity należy obliczać:

 • nie uwzględniając należnego podatku od towaru i usług,
 • dla całego roku obrotowego podatnika (w przypadku spółek może on być różny od roku kalendarzowego),
 • osobno dla strony przychodowej oraz kosztowej podatnika.

Celem lepszego wyjaśnienia sposobu obliczania progów, poniżej prezentujemy możliwe do wystąpienia stany faktyczne związane z przekraczaniem limitów dotyczących cen transferowych.

Przykład 1:

Spółka A dokonywała sprzedaży materiałów budowlanych o łącznej wartości 8 000 000 zł oraz świadczyła usługi prawne i księgowe o wartości 3 000 000 zł na rzecz Spółki B, a spółka B świadczyła na rzecz Spółki A usługi badawcze o wartości 1 000 000 zł.

W opisywanym przykładzie Spółka A przekroczy próg dokumentacyjny tylko dla transakcji usługowej w postaci świadczenia usług prawnych i księgowych na rzecz Spółki A, ponieważ jedynie ta transakcja usługowa przekroczyła limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych za 2020 r. Sprzedaż materiałów budowlanych pomimo wysokiej wartości sprzedaży nie przekracza limitu, który w przypadku transakcji towarowych kształtuje się na poziomie 10 000 000 zł.

Przykład 2:

Spółka A świadczy na rzecz Spółki B usługi wynajmu nieruchomości o łącznej wartości 2 500 000 złotych oraz usługi transportowe o łącznej wartości 1 000 000 złotych.

W tym stanie faktycznym, jako że opisywane transakcje angażują inne aktywa oraz wiążą się z innymi ryzykami należy je traktować jako transakcje niejednorodne, w związku z czym Spółka A w roku 2020 nie przekroczy limitów zobowiązujących do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy 2020, pomimo, że łączna wartość usług przekracza limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Szczególne rodzaje transakcji a limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Pewne odrębności w zakresie powstawania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych należy wskazać w przypadku dokonywania transakcji:

 • o niskiej wartości dodanej, oraz
 • niektórych transakcji finansowych .

Problematyka tego typu transakcji będzie jednak przedmiotem odrębnego artykułu.

Jak ustalać wartość transakcji kontrolowanej

Sposób obliczania wartości transakcji kontrolowanej na potrzeby określenia limitów różni się w zależności od rodzaju transakcji.

Wartość transakcji kontrolowanej odpowiada:

 • wartości kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu;
 • wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji;
 • sumie gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji;
 • wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;
 • wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.

Dokonując określenia wartości danej transakcji, ustawa wskazuje na pewną hierarchię dowodów określających jej kwotę:

 • w przypadku gdy wystawiona została faktura przyjmuje się wartość z niej wynikającą,
 • w sytuacji gdy brak jest faktury albo gdy mamy do czynienia z transakcją finansową, wartość transakcji ustala się w oparciu o umowy lub inne dokumenty,
 • gdy nie jest możliwe ustalenie wartości transakcji w oparciu o faktury albo umowy lub dokumenty, wartość transakcji należy ustalać w oparciu o otrzymane albo dokonane płatności.

Oznacza to, że ustalając czy przekroczone zostały limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych za 2020 r. należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę kwoty wynikające z faktur, niezależnie od tego ile z nich zostało faktycznie rozliczonych w roku 2020.

W razie otrzymywania lub uiszczania płatności w walucie obcej, celem określenia wartości transakcji kontrolowanej należy dokonać ich przeliczenia na PLN, według kursu średniego obliczanego przez NBP z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji.

Grupowa dokumentacja cen transferowych a limity dla dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Podmioty skonsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które zobowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych mogą być zobligowane do sporządzenia dokumentacji grupowej (tzw. master file).

Za 2020 rok zobowiązani do tego będą podatnicy, dla których w ramach grupy:

 • sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, oraz
 • skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym wyniosły przynajmniej 200 000 000 zł.

Odpowiednie zastosowanie będą mieć tutaj uwagi dotyczące limitów dla sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Podsumowanie

W sytuacji przekroczenia opisanych w niniejszym artykule limitów możliwe jest wystąpienie u podatnika obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok 2020. Ustawy podatkowe wskazują jednak wiele sytuacji, gdy dochodzi do wyłączenia obowiązku sporządzania dokumentacji, o których możecie Państwo przeczytać w tym artykule.

Za nieprzedstawienie dokumentacji cen transferowych, która stanowi informację podatkową, podatnikowi grozi grzywna w wysokości maksymalnie do 120 stawek dziennych.

W przypadku niezłożenia szefowi KAS informacji o cenach transferowych albo oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podatnikowi może również grozić grzywna do 720 stawek dziennych, sankcja ta grozi również w przypadku złożenia tych oświadczeń niezgodnie z prawdą. Ze względu na dotkliwe sankcje grożące za uchybienie obowiązkom związanym ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych warto z należytą starannością zbadać, czy w konkretnym przypadku przekroczone zostały limity dla dokumentacji cen transferowych za 2020 r., co wskazywać będzie co do zasady na obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej albo grupowej.

Jeśli jesteś zainteresowany ustaleniem czy w ramach działalności przekroczone zostały limity transakcji dla dokumentacji cen transferowych skontaktuj się z nami klikając w ten link.

Adam Żądło radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego


   każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

  Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności