Podatnicy w związku zamknięciem roku podatkowego przygotowują się do wypełnienia kolejnych obowiązków rachunkowo-podatkowych nałożonych przez przepisy ustaw. Warto w tym kontekście pamiętać w szczególności o obowiązujących stosunkowo od niedawna przepisach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR). Koniec roku podatkowego i związane z nim zakończenie  okresu rozliczeniowego w zakresie wybranych podatków może bowiem wiązać się z koniecznością przedłożenia wraz z odpowiednią deklaracją podatkową, dodatkowej informacji MDR-3.

MDR-3 – co to jest?

Informacja MDR-3 jest informacją o schemacie podatkowym, którą zgodnie z art. 86j §1 Ordynacji podatkowej, składa korzystający do Szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Korzystający jest zobowiązany do jej złożenia w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego, jeżeli:

 1. w danym okresie dokonywał czynności będących elementem schematu podatkowego, lub
 2. uzyskiwał korzyść podatkową wynikająca ze schematu podatkowego.

To właśnie z tego względu warto starannie przeanalizować, czy w trakcie 2019 r. nie zostały spełnione przesłanki obligujące do przedłożenia informacji MDR-3 wraz z odpowiednią deklaracją podatkową. Z uwagi na niezwykle szeroki zakres regulacji dotyczącej raportowania schematów podatkowych, podatnik niejednokrotnie może nawet nie być świadomy tego, że transakcja, której dokonał, ze względu na jej przedmiot lub wartość, spełnia definicję schematu podatkowego.

Koniec roku podatkowego a deklaracja MDR-3

Koniec roku podatkowego to zawsze okres wzmożonej pracy z uwagi na konieczność przygotowania sprawozdań finansowych oraz sporządzenia rocznych deklaracji podatku dochodowego. Jedną z ważniejszych dat jest koniec pierwszego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – najczęściej będzie to 31 stycznia. Do tej daty należy złożyć chociażby deklaracje:

 1. CIT-6R – informacja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2019 r.;
 2. CIT-10Z – informacja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT za 2019 r.;
 3. PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r.;
 4. PIT-4R – informacja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r.;
 5. PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2019 r.;
 6. PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.;

To właśnie wraz z tymi deklaracjami dotyczącymi podatku dochodowego bardzo często przez korzystających będzie składana informacja MDR-3.  Z tego powodu  w toku przygotowywania odpowiednich informacji i deklaracji, warto starannie przeanalizować, czy nie zachodzi obowiązek załączenia do deklaracji dodatkowej informacji dotyczącej schematów podatkowych.

Co powinna zawierać informacja MDR-3

W informacji MDR-3 korzystający powinien wskazać:

 1. numer schematu podatkowego (NSP), a w przypadku, gdy schemat nie ma NSP dane jak w informacji o schemacie podatkowym, wskazane w art. 86f §1 Ordynacji podatkowej,
 2. wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego – jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

W praktyce, w przypadku, gdy schemat podatkowy nie będzie posiadał nadanego numeru, korzystający będzie musiał w informacji MDR-3 zamieścić szereg szczegółowych informacji określonych w art. 86f §1 Ordynacji podatkowej, takich jak m. in.:

 1. opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych czynności, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 2. wskazanie znanych celów, których realizacji schemat podatkowy ma służyć;
 3. przepisy prawa podatkowego znajdujące zastosowanie w schemacie podatkowym;
 4. szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym, jeżeli występują i są znane lub możliwe do oszacowania
 5. wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego schematu;
 6. wskazanie etapu, na jakim znajduje się schemat podatkowy, w szczególności informacji o terminach jego udostępniania lub wdrażania lub o dacie czynności w ramach uzgodnienia;
 7. wskazanie znanych danych identyfikujących dla podmiotów uczestniczących, mających uczestniczyć w schemacie podatkowym lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy, oraz państw i terytoriów, w których podmioty te posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd lub których schemat ten może dotyczyć;
 8. wskazanie innych znanych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, jeżeli występują;

 MDR-3 – kto składa?

Stosownie do przepisów, informacja MDR-3 podpisywana jest przez podatnika będącego osobą fizyczną. W przypadku podatników będących osobami prawnymi informacja podpisywana jest przez wszystkich członków organu zarządzającego podatnika.

W przypadku podatników będących jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej (np. spółki osobowe) informacja MDR-3 zawiera oświadczenie, zgodnie z którym wszyscy uprawnieni do reprezentacji, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – także wspólnicy posiadający co najmniej 10% udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną, poświadczą prawdziwość danych zawartych w tej informacji.

Warto do kwestii złożenia informacji MDR-3 przywiązać znaczną uwagę. Informacja składana jest bowiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę zastępującą pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ponadto niezłożenie, wbrew obowiązkowi, informacji MDR-3 podlega na podstawie ustawy Kodeks Karny Skarbowy karze grzywny do 720 stawek dziennych (mając na względzie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2020 r. maksymalna kara za naruszenie przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych może wynieść do 24.960.000 zł).