Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszły zmiany, które w istotny sposób zmodyfikowały przepisy dotyczące cen transferowych. Zakres zmian objął przy tym także oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. O oświadczeniu tym muszą pamiętać podatnicy PIT i CIT objęci obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Obowiązek złożenia oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji podatkowej transakcji nałożony został na podatników już w 2017 r. W praktyce miał on na celu skłonić podatników do przygotowania dokumentacji cen transferowych w terminie wskazanym przez ustawę, w następstwie konieczności zadeklarowania fiskusowi, że dokumentacja została rzeczywiście przygotowana.

Ustawodawca zdecydował się jednak zmodyfikować i doprecyzować niektóre kwestie związane z oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w ramach nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, która weszła w życie od 1 stycznia 2019 r.

W następstwie nowelizacji oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych poświęcony został odrębny artykuł ustaw o podatkach dochodowych – art. 23y ustawy o PIT oraz art. 11m ustawy o CIT. Ministerstwo Finansów 18 lipca zdecydowało się także na opublikowanie wyjaśnień do nowych przepisów dotyczących oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Pełną treść wyjaśnień można znaleźć pod tym linkiem.

Elementy oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2019 r.

W stosunku do dokumentacji sporządzanej w świetle nowej regulacji ustawodawca zdecydował się podtrzymać dotychczasowy obowiązek składania oświadczeń o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych. Oznacza to, że podatnicy PIT oraz CIT objęci obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,  składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Jednocześnie wprowadzona została w tym zakresie istotna modyfikacja co do treści oświadczenia. Począwszy od 2019 r., oświadczenie powinno bowiem obejmować zasadniczo dwa elementy:

1) informację o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, oraz

2) zapewnienie, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe.

O ile informacja o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych stanowiła element oświadczenia składanego na dotychczasowych zasadach, o tyle zupełnie nowym elementem oświadczenia jest zapewnienie, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe.

Ministerstwo Finansów w opublikowanych wyjaśnieniach do przepisów dotyczących oświadczenia wskazało także, że oprócz powyższych dwóch elementów oświadczenie powinno obejmować również szczegółowe dane podmiotu składającego oświadczenie, tj.:

 • jego pełną nazwę / imię i nazwisko;
 •  numer identykacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
 • adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania,
 • wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie

Wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2019 r.

W opublikowanych objaśnieniach Ministerstwo przytoczyło także wzór przykładowego oświadczenia, z którego mogą skorzystać podatnicy PIT oraz CIT.

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów przykładowy wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych dla podatników CIT:

„Stosownie do art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że:

 • lokalna dokumentacja cen transferowych za rok obrotowy ………. została sporządzona;
 • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane [dla podmiotów powiązanych obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k ustawy o CIT],
 • ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 11o ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. [dla podatników o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT]”

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów przykładowy wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych dla podatników PIT:

,,Stosownie do art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczam, że:

 • lokalna dokumentacja cen transferowych za rok podatkowy ………. została sporządzona;
 • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane [dla podmiotów powiązanych obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 23w ustawy o PIT],
 • ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 23za ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. [dla podatników o których mowa w art. 23za ust. 1 ustawy o PIT]”

 Forma oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych składane jest w świetle nowej regulacji tylko i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Przepisy nie dopuszczają więc możliwości złożenia oświadczenia w formie pisemnej. Warto o tym pamiętać, z uwagi na fakt, że zachowanie formy pisemnej w stosunku do oświadczenia nie będzie prowadzić do wywiązania się przez podatnika z obowiązku ustawowego jakim jest złożenie oświadczenia. To z kolei może skutkować nałożeniem na podatnika sankcji.

Zgodnie z opublikowanymi wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej cen transferowych należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) przy użyciu usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP, wybierając pole „Inne pismo” z listy rozwijanej.

Kto podpisuje oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych?

Oświadczenie zasadniczo podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia (pisma ogólnego). Oświadczenie podpisywane jest przy tym za pomocą podpisu zaufanego lub certykatu (podpisu) kwalikowanego.

W sytuacji, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki, albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie składa i podpisuje każda z osób uprawnionych do reprezentacji.

Warto także zwrócić uwagę na to, że przepisy wprost wykluczają możliwość złożenia oświadczenia przez pełnomocnika.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych – do dokumentacji za 2018 r. czy 2019 r.?

Znowelizowane przepisy dotyczące cen transferowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. mają zastosowanie do dokumentacji przygotowywanej za okres po dniu wejścia w życie przepisów.

Oznacza to, że nowe oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych będzie właściwe w stosunku do dokumentacji sporządzanej do transakcji, które miały miejsce po 1 stycznia 2019 r. Stąd też samo oświadczenie w nowym kształcie składane będzie przez podatników pierwszy raz w 2020 r., o ile podatnik nie wybierze możliwości zastosowania nowej regulacji w stosunku do dokumentacji za rok ubiegły.

Nowelizacja, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. wprowadziła bowiem możliwość wyboru przez podatnika nowej regulacji dotyczącej cen transferowych także w stosunku do transakcji kontrolowanych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie nowelizacji, czyli do transakcji za rok 2018. W takim przypadku podatnik wybierając nowe przepisy w stosunku do dokumentacji za rok ubiegły powinien pamiętać o tym, że oświadczenie w takim przypadku także powinno odpowiadać treści nowych przepisów.  

Adam Żądło radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

   każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

  Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności