Ulga badawczo-rozwojowa w IT to jedno z rozwiązań pozwalających na skuteczną optymalizację podatkową obciążeń fiskalnych. Daje ona firmom nastawionym na tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań możliwość skorzystania z dodatkowego odliczenia podatkowego, które prowadzi do efektywnego obniżenia podatku do zapłaty – zarówno na gruncie PIT, jak i CIT. Ulga B+R w branży IT stanowi obecnie jeden z częściej stosowanych mechanizmów prowadzących do oszczędności podatkowych, więc warto się nią zainteresować.

Ulga B+R w IT – na czym polega?

Ulga badawczo rozwojowa (określana powszechnie jako ulga B+R) daje podatnikom prowadzącym działalność nastawioną na innowacyjność, możliwość rozpoznania pewnych wydatków dwukrotnie jako koszt uzyskania przychodów – pierwszy raz na zasadach ogólnych i po raz drugi w ramach rozliczenia rocznego. W efekcie, jeden wydatek rozpoznawany jest jako koszt podatkowy dwukrotnie. Ustawa określa przy tym jakie kategorie wydatków mogą być rozpoznawane dwa razy w kosztach w ramach skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Sama ulga nie wymaga przy tym spełnienia specyficznych wymogów – wystarczy sam fakt prowadzenia działalności o określonej specyfice, w ramach której zachodzą procesy, które można zakwalifikować jako prace badawcze lub prace rozwojowe.

Więcej o tym jak działa ulga B+R znajdziesz w tym wpisie. Jeśli chcesz poznać szczegóły i podstawę prawną działania ulgi to warto zajrzeć z kolei do tego wpisu.

Branża IT jest jedną z branż, w których bardzo często występuje znaczny obszar prac o charakterze badawczym bądź rozwojowym, uprawniający do skorzystania z ulgi. Zdecydowanie najczęściej będą to prace rozwojowe, które ustawa definiuje jako:

,,działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.’’

Ze względu na fakt, że branża IT z natury cechuje się innowacyjnością i tworzeniem nowych, nieszablonowych rozwiązać, ulga B+R powinna być w obszarze zainteresowania każdej firmy z tego sektora. W przypadku zidentyfikowania obszarów uprawniających do skorzystania z ulgi B+R, skorzystanie z niej może przynieść spore oszczędności.

Ulga badawczo-rozwojowa w IT – jakie prace kwalifikują się do ulgi?

Pod kątem ulgi B+R kluczowe jest zidentyfikowanie obszarów prac, które stanowią działalność badawczo-rozwojową oraz prac, które są działaniami nieinnowacyjnymi. Ulga jest rozwiązaniem stosunkowo młodym, stąd obecnie podatnicy chcący skorzystać z ulgi decydują się najczęściej na wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, która rozstrzygnie ich wątpliwości. Z tego też względu z roku na rok zwiększa się sukcesywnie ich liczba, a to z kolei pozwala na zidentyfikowanie pewnych prac występujących powszechnie w branży IT, które organy podatkowe kwalifikują jako prace badawczo-rozwojowe.

W celu określenia, czy w ramach firmy zachodzą prace badawczo-rozwojowej warto także oprzeć się na wytycznych OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), w świetle których za działalność badawczo-rozwojową uznać można m. in.:

 1. działania w zakresie przetwarzania informacji w nowych dziedzinach;
 2. tworzenie nowych systemów operacyjnych;
 3. opracowanie nowego języka oprogramowania;
 4. rozwój nowych aplikacji;
 5. znaczące ulepszenia istniejących już systemów operacyjnych i programów aplikacyjnych.

Z perspektywy podatnika kluczowe są wskazówki płynące z wydawanych interpretacji indywidualnych, w których organy potwierdzają, jakie obszary prac kwalifikują się do ulgi badawczo-rozwojowej. W świetle ostatnio wydawanych interpretacji organy podatkowe uznały, że w zakres działalności badawczo-rozwojowej w branży IT wchodzą m. in.:

 1. tworzenie nowych aplikacji powstałych w odpowiedzi na zapotrzebowanie biznesowe sprecyzowanego, istniejącego klienta lub grupy klientów,
 2. tworzenie nowych aplikacji powstałych w odpowiedzi na przewidywane zapotrzebowanie rynkowe, przeznaczone dla niesprecyzowanego z góry klienta/użytkownika,
 3. usprawnianie i modernizację infrastruktury IT klienta, wprowadzające nowe narzędzia do realizacji dotychczasowych funkcji biznesowych lub znaczące usprawnienia implementacji istniejących funkcji/aplikacji
 4. projektowanie urządzeń (hardware design),
 5. tworzenie oprogramowania do procesorów zintegrowanych z urządzeniami elektroniki użytkowej (embedded software),
 6. tworzenie aplikacji mobilnych na systemy np. Android, iOS czy wieloplatformowych,
 7. projektowanie rozwiązań dla biznesu, rozwiązań chmur obliczeniowych,  tworzenie i projektowanie serwisów dla końcowych użytkowników;
 8. produkcja i rozwój gier;
 9. tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub bezpieczeństwa,
 10. prace rozwojowe ukierunkowane na wypełnienie luk w wiedzy technicznej będące niezbędnym krokiem w procesie tworzenia programu lub systemu.
 11. badanie właściwości ogólnych algorytmów do obsługi dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym; poszukiwanie alternatywnych metod obliczeniowych,
 12. badania ukierunkowane na znalezienie sposobu na zmniejszenie ilości spamu,
 13. badania nad stosowaniem przetwarzania informacji w nowych dziedzinach lub w nowy sposób (np. opracowanie nowego języka programowania, nowych systemów operacyjnych, generatorów programu itp.),

To oczywiście jedynie kilka przykładów, które pozwalają zobrazować jakiego rodzaju procesy mogą uprawniać do skorzystania z ulgi B+R w branży IT. Kluczowe w tym zakresie jest to, aby w zakresie prac występował pierwiastek o charakterze twórczym, a sam rezultat prac był efektem łączenia wiedzy i doświadczenia w celu stworzenia nowego lub znacznie ulepszonego rozwiązania. Sam fakt występowania prac wymienionych wyżej lub prac o zbliżonym charakterze, powinien skłonić do tego aby przeanalizować, czy w ramach firmy jest potencjał na wdrożenie ulgi, która w efektywny sposób pozwoli na obniżenie podatku do zapłaty.

Ulga badawczo-rozwojowa w IT – jakie koszty?

Ulga badawczo-rozwojowa daje możliwość dwukrotnego uwzględnienia wydatków przy kalkulacji podatku dochodowego. W uproszczeniu opiera się na tym, że:

 1. podatnik po raz pierwszy pewne kategorie wydatków zalicza do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych,
 2. następnie, jeśli wydatki związane są z pracami badawczo-rozwojowymi, to są odliczane po raz kolejny, tym razem od dochodu wykazywanego w zeznaniu rocznym.

W ramach ulgi B+R dwukrotnie rozpoznane jako koszt podatkowy mogą być jedynie wydatki enumeratywnie wymienione w przepisach – w szczegółach o tym jakie wydatki mogą być rozliczane w ramach ulgi B+R przeczytasz w tym wpisie.

Z perspektywy branży IT największym kosztem operacyjnym działalności są najczęściej wynagrodzenia programistów. Ulga w takim przypadku daje możliwość wygenerowania znacznych oszczędności podatkowych. W ramach ulgi badawczo-rozwojowej podatnik ma bowiem możliwość dwukrotnego odliczenia od dochodu płac i składek pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także wydatków na usługi wynikające z umów o dzieło lub zlecenia (w tym także składek związanych z umowami zlecenia), w części w jakiej czas przeznaczony na realizację prac badawczo-rozwojowych pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika lub w czasie przeznaczonym na wykonanie usługi. Z ulgi B+R wyłączone jest przy tym niestety wynagrodzenie wypłacane osobom współpracującym na zasadzie B2B.

W ramach ulgi odliczeniu podlegać mogą także m. in. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, a także koszty materiałów i surowców. Oznacza to, że w przypadku branży IT najczęściej w ramach ulgi dwukrotnemu odliczeniu podlegać będą m. in.:

 1. odpisy amortyzacyjne od licencji oraz praw autorskich;
 2. odpisy amortyzacyjne od sprzętu komputerowego i elektronicznego (m.in. serwerów, komputerów, laptopów, monitorów);
 3. odpisy amortyzacyjne od sprzętu i wyposażenia biurowego.
 4. wydatki na części zamienne do komputerów i inne materiały biurowe bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową
 5. wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz;
 6. wydatki na zakup prasy, literatury fachowej oraz materiałów eksploatacyjnych;

Dlaczego warto skorzystać z ulgi B+R w branży IT?

Ulga B+R jest obecnie jednym z niewielu rozwiązań pozwalających na bezpieczną optymalizację podatkową obciążeń w podatku dochodowym. Ulga B+R wraz z IP BOX (więcej o IP BOX w tym wpisie) stanowi jedną z zachęt fiskalnych dla branż innowacyjnych, takich jak np. branża IT. Oznacza to, że jest mechanizmem, który jest promowany przez Ministerstwo Finansów i ma zachęcać do prowadzenia prac, których celem jest stworzenie całkowicie nowego lub znacznie ulepszonego rozwiązania w efekcie prowadzenia prac o charakterze twórczym i systematycznym.

Ulga jest obecnie coraz popularniejsza. Przemawia za tym ilość wydawanych comiesięcznie interpretacji indywidualnych, w których organ coraz częściej wydaje decyzje korzystne dla podatników. Z uwagi na fakt, że w ramach ulgi mogą być dwukrotnie rozpoznane jako koszt podatkowy największe koszty operacyjne związane z prowadzeniem działalności (wynagrodzenia dla programistów, amortyzacja sprzętu komputerowego i licencji), warto sprawdzić, czy w ramach prowadzonej działalności jest potencjał na to aby wdrożyć ulgę B+R. Najlepszym do tego sposobem jest weryfikacja prowadzonej działalności pod kątem wymogów ustawowych, a następnie wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, która pozwoli potwierdzić, czy w ramach działalności jest potencjał na wdrożenie ulgi.

Adam Żądło radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

   każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

  Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności