Ulgi podatkowe dla firm innowacyjnych to tematyka która w świetle zmian podatkowych z ostatnich lat nabiera coraz większego znaczenia. Na fali uszczelnienia systemu podatkowego ustawodawca stara się jednocześnie wdrażać rozwiązania, które pozwolą w efektywny sposób obniżyć podatki dla firm zajmujących się innowacjami, a także firm inwestujących w prace związane z rozwojem swoich usług i oferowanych na rynku rozwiązań. Z obecnie dostępnych preferencji skorzystać mogą przy tym nie tylko innowacyjne startupy, lecz także podmioty działające na rynku i prowadzące działalność, która na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się innowacyjnością na skalę krajową lub międzynarodową.

Ulgi podatkowe dla firm innowacyjnych – ulga B+R i IP BOX

Najważniejszymi rozwiązaniami podatkowymi z zakresu ulg podatkowych dla firm innowacyjnych są obecnie ulga badawczo-rozwojowa (tzw. ulga B+R) oraz preferencyjne zasady opodatkowania praw własności intelektualnej stawką 5% podatku (tzw. ulga IP BOX).

Ulga badawczo-rozwojowa jest rozwiązaniem pozwalającym na skorzystanie przez podatnika z prawa do podwójnego rozpoznania określonych przez przepisy wydatków jako podatkowy koszt uzyskania przychodu. W praktyce oznacza to, że dany wydatek pomniejsza przychód do opodatkowania w podwójnej wysokości rzeczywiście ekonomicznie poniesionego wydatku. Rozwiązanie to dedykowane jest dla podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizują prace badawczo-rozwojowe, które zdefiniowane są zarówno w ustawie o CIT, jak też ustawie o PIT (art. 5a pkt 38 ustawy o PIT i art. 4a pkt 26 ustawy o CIT). Z ulgi B+R z powodzeniem skorzystają więc podatnicy ponoszący wysokie nakłady na prowadzoną działalność rozwojową lub działalność badawczą, a także podatnicy opracowujący rozwiązania, które wiążą się ze sporymi nakładami kosztów, o ile prace nad tymi rozwiązaniami będą spełniać przesłanki działalności badawczo-rozwojowej.

Więcej o uldze badawczo-rozwojowej i o tym jak ona działa możesz przeczytać w innym wpisie dotyczącym ulgi B+R, który znajduje się tutaj.

Drugim niezwykle korzystnym rozwiązaniem podatkowym dla firm innowacyjnych jest prawo do zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. ulga IP BOX). Ulga IP BOX jest instrumentem podatkowym, który ściśle związany jest z ulgą B+R. Wynika to z faktu, iż 5% podatkiem IP BOX opodatkować można jedynie dochód osiągany z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o ile prawa te zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga IP BOX stanowi więc swoiste domknięcie systemu ulg podatkowych, które są dedykowane dla firm innowacyjnych. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że poziom innowacyjności wymagany dla skorzystania z obu powyższych rozwiązań pozwala z ulgi B+R oraz IP BOX skorzystać bardzo szerokiemu kręgowi podmiotów, które często nie są świadome tego, że prowadzą działalność badawczo-rozwojową w związku z tworzeniem innowacji.

Ulgi podatkowe dla firm innowacyjnych – kiedy firma prowadzi działalność innowacyjną?

Pomocne dla oceny tego, czy dana firma prowadzi prace nad innowacjami mogą być Objaśnienia Ministerstwa Finansów Objaśnienia podatkowe dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX z 16 lipca 2019 r., o których możesz przeczytać tutaj.

Objaśnienia co prawda dotyczą ulgi IP BOX, jednak zawierają obszerne rozważania na temat przesłanek pozwalających ustalić, czy prowadzi działalność badawczo-rozwojową, która jest warunkiem dla skorzystania zarówno z ulgi B+R, jak też IP BOX.

W objaśnieniach wskazane zostało wprost, że treści przepisów należy nadać takiego znaczenia, by w efekcie ich zastosowania stymulować procesy innowacyjne, tj. sprzyjać tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Kluczowe w świetle objaśnień jest także uznanie przez Ministerstwo Finansów, że:

 ,,na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, w stopniu minimalnym, wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorca we własnym zakresie (w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych) opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot. Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.’’

Powyższe wskazuje wprost, iż innowacyjność, która jest niezbędnym elementem oceny tego, czy podatnik może skorzystać zarówno z ulgi B+R jak też z IP BOX rozumiana jest jako opracowywanie twórczych rozwiązań, którymi są:

 1. rozwiązania niewystępujące w ogólnodostępnej praktyce gospodarczej (w skali regionalnej, krajowej, światowej);
 2. rozwiązania występujące w ogólnodostępnej praktyce gospodarczej, lecz niewystępujące w praktyce gospodarczej samego podatnika (np. nowy produkt, nowy prototyp rozwiązania, które występuje u konkurencji, ale nie występuje u podatnika);
 3. rozwiązania w znacznym stopniu odróżniające się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika (np. nowy układ przeniesienia napędu).

W praktyce oznacza to, że z innowacyjnością na potrzeby obu ulg mowa jest już w przypadku opracowywania rozwiązań występujących na rynku, lecz niewystępujących u samego podatnika. Innowacyjność w tym zakresie odnosi się więc do prac nad twórczymi rozwiązaniami na skalę działalności konkretnej firmy. To z kolei pozwala skorzystać z ulg podatkowych dla firm innowacyjnych podmiotom, które prowadzą intensywne prace nad tworzeniem nowych produktów lub ulepszaniem oferowanych dotychczas produktów.

Ulga B+R i ulga IP BOX – nie tylko dla wybranych sektorów

W przypadku, gdy firma opracowuje zupełnie nowe, a także ulepszone wersje dotychczasowy rozwiązań warto zweryfikować, czy spełnione są pozostałe przesłanki pozwalające na skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej. Ulga B+R w świetle obecnych przepisów, a także opublikowanych objaśnień dotyczących IP BOX stanowi rozwiązanie z którego skorzystać może każda branża, o ile w ramach działalności zachodzą procesy, które można zakwalifikować jako prace badawczo-rozwojowej.

Do przykładów branż, u których z dużym stopniem prawdopodobieństwa można stwierdzić występowanie prac innowacyjnych należą m. in.:

 1. sektor IT;
 2. farmacja i kosmetyka;
 3. sektor chemiczny
 4. motoryzacja;
 5. inżynieria przemysłowa;
 6. energetyka;
 7. przemysł spożywczy;
 8. produkcja materiałów budowlanych;
 9. produkcja materiałów i wyrobów specjalistycznych;
 10. branża elektroniczna.

W przypadku zidentyfikowania prac innowacyjnych, nawet w odniesieniu do pewnego segmentu działalności, z dużym stopniem prawdopodobieństwa możliwym będzie skorzystanie z ulgi B+R. Jednocześnie w sytuacji, gdy w ramach prowadzonych prac innowacyjnych powstają prawa takie jak:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego’

możliwe będzie także skorzystanie z ulgi IP BOX pozwalającej na opodatkowanie części dochodu 5% stawką podatku.

Skorzystanie z rozwiązań jakimi są ulgi podatkowe dla firm innowacyjnych pozwoli na efektywne obniżenie podatku i osiągnięcie wymiernych korzyści podatkowych w bezpieczny sposób. Warto bowiem mieć świadomość tego, że przewidziane przez obecne przepisy ustaw podatkowych ulgi podatkowe dla firm innowacyjnych to świadomy instrument stymulowania określonych procesów w ramach firm wprowadzony przez Ministerstwo Finansów. Ulgi podatkowe stanowią w tym zakresie najbezpieczniejsze obecnie rozwiązania pozwalające na wygenerowanie oszczędności podatkowych w efekcie skorzystania z rozwiązań, które wpisują się obecną politykę fiskalną.

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

   każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

  Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności