Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to temat, który powinien zainteresować każdego podatnika podatku VAT. Pozwala ona na uzyskanie od organu podatkowego potwierdzenia tego, jaka stawka podatku VAT będzie właściwa dla danego towaru bądź usługi. Jak sama nazwa wskazuje, udzielona informacja będzie wiążąca dla organu podatkowego, a co za tym idzie podatnik zyska bezpieczeństwo podatkowe w zakresie w jakim zastosuje stawkę wskazaną przez organ. O wiążącą informację stawkową podatnicy mogą występować już od 1 listopada 2019 r.

Wiążąca informacja stawkowa – co to jest?

Wiążąca informacja stawkowa jest nowym rozwiązaniem wprowadzonym do ustawy o VAT, które ma na celu zagwarantować podatnikowi bezpieczeństwo w zakresie w jakim opodatkowuje on swoje towary podatkiem VAT. Impulsem do jej wprowadzenia były nieustanne spory fiskusa z podatnikami co do prawidłowej stawki podatku w odniesieniu do licznych grup towarów i usług, a także częste błędy podatników na tym obszarze.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) jest decyzją administracyjną wydawaną przez organ podatkowy, która zawiera kluczowe z perspektywy podatnika informacje pozwalające na prawidłowe opodatkowanie podatkiem VAT dostawy towarów i świadczenia usług. Wskazuje ona m. in. na:

 1. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
 2. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

O wydanie wiążącej informacji stawkowej można występować już od 1 listopada 2019 r., przy czym stosowane są w odniesieniu do niej przepisy stawkowe, które obowiązywać będą od 1 kwietnia 2020 r. (nowa matryca VAT). Stąd też wydana wiążąca informacja skarbowa będzie wiązać organy podatkowe wobec podatnika w stosunku do dostaw towarów i świadczenia usług, które co do zasady będą miały miejsce dopiero od 1 kwietnia 2020 r. (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi m. in.  książek, czasopism i publikacji elektronicznych).

Powyższe oznacza, że podatnicy obecnie mają czas na właściwe przygotowanie się do wejścia w życie nowej matrycy VAT poprzez wnioskowanie o wydanie wiążącej informacji stawkowej, której otrzymanie przez dniem wejścia w życie nowej matrycy pozwoli na zagwarantowanie prawidłowości stosowanych zasad opodatkowania podatkiem VAT działalności od 1 kwietnia 2020 r.

Wiążąca informacja stawkowa ma zasadniczo za zadanie chronić podatnika w trakcie kontroli podatkowej, na wypadek zakwestionowania przez kontrolujących prawidłowości wyboru stawki podatku VAT. Podatnik uzyskawszy wiążącą informację stawkową posiadać będzie gwarancję bezpieczeństwa podatkowego, także w sytuacji, gdy kontrolujący podważać będą prawidłowość stosowanej stawki. Ma to niebagatelne znaczenie z uwagi na fakt, że pozwala na całkowite wyłączenie ryzyka nałożenia przez organ podatkowy sankcji na podatnika.

Wiążąca informacja stawkowa – wniosek

Podatnik chcący uzyskać wiążącą informację stawkową powinien wystąpić w tym celu z wnioskiem o jej wydanie skierowanym do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wniosek powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym przez przepisy i zawierać w szczególności m. in.:

 1. dane wnioskodawcy wskazane w ustawie;
 2. dane pełnomocnika (o ile został ustanowiony);
 3. dokładne określenie przedmiotu wniosku, które powinno obejmować szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych oraz wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa.

Wniosek składa się na wzorze, który obejmuje wszystkie wymagane elementy określone przez przepisy. Wzór wniosku wydanie wiążącej informacji stawkowej opublikowany został w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, które można znaleźć pod tym linkiem.

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej przypominać może wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z uwagi na podobną moc ochronną zagwarantowaną podatnikowi. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że o ile w przypadku wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej organ opiera się na stanie faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę, o tyle w przypadku wniosku o wydanie WIS organ ma znacznie szersze kompetencje. Wynika to z faktu, że na wezwanie organu wnioskodawca jest obowiązany do dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania także próbki towaru, w przypadku gdy jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru.

Wnioskodawca niezależnie od powyższego, może z własnej inicjatywy dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, które mogą pomóc w dokonaniu przez organ właściwej klasyfikacji, takich jak np.:

 1. fotografie,
 2. plany,
 3. schematy,
 4. katalogi,
 5. atesty,
 6. instrukcje,
 7. informacje od producenta;
 8. inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi prawidłową klasyfikację.

Co istotne katalog dodatkowych załączników do wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej jest otwarty, więc podatnik może do wniosku dołączyć wszystko to co w jego opinii może przyczynić się do właściwej klasyfikacji na potrzeby nowej matrycy stawek VAT. Mając na względzie bogactwo towarów i usług, które mogą być przedmiotem klasyfikacji na potrzeby VAT – katalog załączników może być bardzo różnorodny i szeroki. Podatnik może więc wykazać się znaczną inicjatywą, która może okazać się kluczowa w przypadku, gdy podatnikowi zależeć będzie na szybkim uzyskaniu wiążącej informacji stawkowej.

Wiążąca informacja stawkowa – dlaczego warto o nią wystąpić?

Podstawową funkcją WIS jest zapewnienie podatnikowi ochrony prawnej podatnikowi w odniesieniu do towarów bądź usług, jakie obejmował wniosek. W świetle przepisów wydana decyzja wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do:

1) towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym wiążąca informacja stawkowa została doręczona;

2) usługi, która została wykonana po dniu, w którym wiążąca informacja stawkowa została doręczona;

3) towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym wiążąca informacja stawkowa została doręczona.

Powyższe oznacza, że swoją funkcję wiążąca informacja stawkowa spełnia dopiero na przyszłość, od momentu jej doręczenia. W efekcie, na pełną ochronę liczyć będą mogli podatnicy, którzy otrzymają wiążącą informację stawkową jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej według nowej matrycy stawek VAT.

Podatnik dysponujący wiążącą informacją stawkową zyska silny oręż w walce z urzędem skarbowym na wypadek kontroli. W przypadku, gdy w następstwie kontroli urząd zakwestionuje prawidłowość wybranej stawki, która jednak potwierdzona zostanie w wiążącej informacji stawkowej, organ nie będzie mógł:

zakwestionować zastosowanej przez podatnika stawki podatku VAT potwierdzonej w WIS;

naliczyć odsetek za zwłokę;

ustalić dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie właściwych przepisów

wszcząć postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Innymi słowy podatnik stosując się do WIS wyłączy wszystkie negatywne skutki jakie mogą wiązać się dla niego z nieprawidłowa klasyfikacją towarów i usług na potrzeby matrycy VAT. Sankcji tych, jak z kolei widać, jest widać całkiem sporo i niejednokrotnie mogą być bardzo znaczne.

Wiążąca informacja stawkowa nie tylko do stawek podatku VAT

Prawidłowa klasyfikacja towarów i usług na potrzeby opodatkowania odpowiednią stawką nie jest obecnie jedynym problemem podatników. Równie duże wątpliwości towarzyszą podatnikom przy ocenie tego czy chociażby występuje obowiązek stosowania kasy fiskalnej lub czy w stosunku do danej transakcji należy zastosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

W świetle przepisów wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej może zawierać także żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku. Powyższe oznacza, że za pośrednictwem WIS podatnik będzie mógł zyskać odpowiedź m. in. na to czy określone transakcje:

 1. dają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej;
 2. objęte są obowiązkowym split paymentem (więcej o split payment w tym wpisie);
 3. objęte są mechanizmem odwróconego obciążenia (reverse chargé);
 4. związane są z instytucją solidarnej odpowiedzialności.

Powyższe zagadnienia również są obiektem znacznego zainteresowania podatników, chociażby ze względu na potencjalne sankcje towarzyszące naruszeniom przepisów w ich zakresie. Podatnik decydujący się na uzyskanie WIS może zyskać więc bezpieczeństwo podatkowe w zakresie obszarów tak kluczowych i tak wątpliwych jak chociażby obowiązkowy split payment, o którym więcej możesz przeczytać w tym wpisie.

Wiążąca informacja stawkowa – kiedy wystąpić?

WIS wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Warto mieć na względzie to, że do tego terminu nie wlicza się terminów i okresów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Oznacza to, że termin wydania WIS może przekraczać 3 miesiące, co może mieć miejsce chociażby w przypadku błędnego wypełnienia wniosku, czy też niedołączenia do niego odpowiednich załączników, które pozwolą organowi podatkowemu sprawnie wydać decyzję. Mając to na względzie, a także fakt, że WIS w praktyce będzie miał zastosowanie w stosunku do transakcji, które będą miały miejsce po 1 kwietnia 2020 r., warto z decyzją w przedmiocie zawnioskowania o wydanie wiążącej informacji stawkowej nie zwlekać do ostatniej chwili. Zdecydowanie najbezpieczniej dla podatników będzie otrzymać WIS jeszcze przed dniem wejścia w życie nowej matrycy, co pozwoli na przygotowanie firmy do nowych realiów podatkowych, chociażby poprzez przypisanie właściwych stawek do odpowiednich towarów i usług w kasach fiskalnych.

Adam Żądło radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

   każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

  Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności