Od 1 września 2019 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła nowe rozwiązanie, do którego funkcjonowania w praktyce przygotować muszą się wszyscy przedsiębiorcy. Mowa tutaj o białej liście podatników VAT, która zawiera szczegółowe dane dotyczące podatników, w tym także m. in. ich numer rachunku bankowego. Każdy podatnik w związku z wejściem w życie nowych przepisów powinien zweryfikować, czy jego numer rachunku bankowego ujawniony na liście jest aktualny, a w razie konieczności dokonać jego aktualizacji poprzez zgłoszenie aktualnego rachunku bankowego do urzędu skarbowego.

Biała lista podatników VAT i numer rachunku bankowego

Biała lista podatników VAT jest centralnym systemem integrującym wszystkie dotychczasowe rejestry i bazy podatników VAT. Zawiera ona wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Znaleźć w niej można także szczegółowe dane podatnika, takie jak m. in.:

 1. firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 2. NIP;
 3. status podatnika:
 4. REGON, o ile został nadany;
 5. PESEL, o ile podmiot posiada;
 6. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 7. adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 8. adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;
 9. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 10. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 11. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 12. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 13. podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 14. numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK

Informacją kluczową z perspektywy każdego podatnika podatku VAT, obok statusu kontrahenta jako podatnika, jest informacja o rachunku bankowym. Wynika to z faktu, że od 1 stycznia 2020 r., w przypadku przekazania należności wynikającej z faktury na inny rachunek niż rachunek wskazany na białej liście podatników VAT, podatnik nie będzie mógł uwzględnić jako koszt uzyskania przychodu przelewu w części przekazanej na rachunek inny niż wykazany na białej liście. Sankcja ta dotyczy płatności o wartości powyżej 15.000 zł dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Dokonując płatności na rachunek kontrahenta inny niż wykazany na białej liście podatnik naraża się także od 1 stycznia 2020 r. na potencjalną sankcję w postaci solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe kontrahenta.

Z tego względu przed uregulowaniem faktury należy sprawdzić czy rachunek wykazany na fakturze ujawniony jest także na białej liście podatników VAT dla danego podatnika. Pomimo, że sankcje związane z brakiem płatności na rachunek bankowy ujawniony na białej liście wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r., już teraz warto wdrożyć odpowiednie procedury związane z weryfikacją płatności pod kątem nowej regulacji. Każdy podatnik powinien także zadbać o to, aby zgłoszony urzędowi skarbowemu rachunek bankowy był aktualnym rachunkiem, który wskazuje na wystawianych fakturach. W innym wypadku kontrahent z dużą dozą pewności może mieć znaczne opory przed uregulowaniem faktury.

Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego a biała lista

Każdy podatnik zobowiązany jest do zgłoszenia posiadanego rachunku bankowego do urzędu skarbowego. Więcej o tym obowiązku możesz przeczytać tutaj.

Po wejściu w życie białej listy podatników VAT nie jest więc wymagane podjęcie przez podatników żadnych dodatkowych działań w celu zgłoszenia rachunku bankowego, o ile z tego obowiązku tego podatnik wywiązał się wcześniej. Warto jednak oczywiście sprawdzić, czy prawidłowy rachunek bankowy rzeczywiście widnieje na białej liście, gdyż nie każdy rachunek bankowy może tam być wykazany (m. in. rachunek wirtualny, rachunek zagraniczny).

W przypadku podatników, którzy zmienili rachunek bankowy i nie zgłosili aktualnego rachunku do urzędu skarbowego może pojawić się istotny problem w postaci rozbieżności pomiędzy numerem na białej liście, a numerem wskazywanym na fakturze. W takim przypadku należy jak najszybciej złożyć zgłoszenie aktualizacyjne do urzędu skarbowego za pośrednictwem odpowiedniego formularza. W innym przypadku można spodziewać się problemów z otrzymywaniem płatności ze strony kontrahentów, którzy dokonali weryfikacji numeru rachunku bankowego na białej liście.

Dla podmiotów wpisanych do KRS zgłoszenie rachunku bankowego na potrzeby białej listy odbywa się za pośrednictwem formularza NIP – 8 (instrukcję jak go wypełnić można znaleźć tutaj, sam wzór formularza z kolei znajduje się tutaj).

W przypadku jednoosobowych przedsiębiorców aktualizacji dokonuje się za pośrednictwem formularza CEIDG-1 bądź on-line za pośrednictwem platformy CEiDG.

Z obowiązku zgłoszenia rachunku bankowego do urzędu skarbowego wywiązać się powinni w podobny sposób oczywiście podatnicy, którzy dotychczas w ogóle nie wykazali rachunku bankowego, a rachunkiem takim się posługują.

Jak sprawdzić rachunek bankowy na białej liście?

Sprawdzić rachunek bankowy na białej liście można pod tym linkiem na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Odnośnik do białej listy można znaleźć także na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wykaz podatników VAT).

Adam Żądło radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

   każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

  Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności