Począwszy od 2019 r. niektórzy podatnicy CIT mają możliwość skorzystania z niższej stawki podatku CIT na poziomie 9%. W tym artykule dowiesz się o tym, dla kogo jest 9% CIT i pod jakimi warunkami można skorzystać z obniżonej stawki podatku.

Obniżony CIT od 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszła ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244). Ustawa ta, oprócz wprowadzenia zmian znoszących i upraszczających część obowiązków podatkowych oraz administracyjnych, wprowadziła do ustawy o CIT również nową stawkę podatku w wysokości 9%. Nowa stawka funkcjonować będzie równolegle obok dotychczasowej stawki 19% i zastąpiła przy tym dotychczasową preferencyjną stawkę podatku CIT, która kształtowała się na poziomie 15%. Regulacja poświęcona nowej stawce podatku zamieszczona została w art. 19 ustawy o CIT.

Dla kogo 9% CIT?

Dla możliwości skorzystania z 9% stawki CIT w świetle nowej regulacji znaczenie sposób mają co do zasady dwa kryteria:

 1. kryterium przychodów za rok ubiegły, oraz

 2. kryterium przychodów za rok obecny.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, podatek w stawce 9% może być stosowany przez podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Kwotę euro przelicza się przy tym według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł

Powyższe oznacza, że w 2019 r. z obniżonej stawki CIT skorzystać mogą podatnicy, których przychody w roku 2019 nie przekroczą kwoty 5 162 000 zł (kurs średni euro z 2.01.2019 ogłoszony przez NBP wynosił 4,3016 zł). W razie przekroczenia limitu kwotowego, podatnik traci prawo do opodatkowania obniżoną stawką, więc zobowiązany jest do stosowania stawki 19% podatku CIT. Limit ten ma znaczenie zarówno dla podmiotów prowadzących działalność w roku poprzednim, jak i dla podmiotów dopiero co utworzonych.

W myśl zaś art. 19 ust. 1d ustawy o CIT, podatnicy, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli posiadają status małego podatnika. Status małego podatnika przysługuje przy tym zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT podatnikowi, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot w tym przypadku dokonuje się jednak według kursu na inny dzień, albowiem według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. To z kolei oznacza, że w przeliczeniu na złote będzie to wartość 5 135 000 zł (kurs średni euro z 1.10.2018 ogłoszony przez NBP wynosił 4,2795 zł). Ten limit pozostaje istotny jedynie dla podatników, którzy prowadzili działalność w latach ubiegłych – w takim przypadku pod uwagę zmuszeni są brać nie tylko limit z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT , lecz także limit z art. 19 ust. 1d ustawy o CIT odsyłający do konieczności posiadania statusu małego podatnika w roku biegłym.

Warto przy tym nadmienić, że status małego podatnika ulegnie w najbliższym czasie zmianie, i od 1 stycznia 2020 r. limit dla małego podatnika CIT wynosić będzie 2 000 000 euro, przy czym przeliczenia na złote dokonywać się będzie na analogicznych jak dotychczas zasadach.

Zasady stosowania stawki 9% CIT dla poszczególnych, zarówno tych prowadzących działalność w poprzednim roku, jak i tych nowo utworzonych przedstawia się jak niżej:

PODATNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W POPRZEDNIM ROKU PODATKOWYM

Limit przychodów za poprzedni rok podatkowy (status małego podatnika) Limit przychodów za bieżący rok podatkowy
 • do 31.12.2019 – 1 200 000 euro przychodów ze sprzedaży brutto
 • od 01.01.2020 – 2 000 000 euro przychodów ze sprzedaży brutto

przeliczany na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł

 • 1 200 000 euro przychodów netto

przeliczany na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł

PODATNICY UTWORZENI W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO

Limit przychodów za bieżący rok podatkowy

* 1 200 000 euro przychodów netto

przeliczany na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł

Kto nie skorzysta z 9% CIT?

Przepisy zawierają szereg wyłączeń czasowej możliwości skorzystania z obniżonej stawki podatku CIT.

Stąd też prawo do 9% stawki CIT nie przysługuje podatnikowi w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, jeśli został utworzony:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki będącej podatnikiem CIT w inną spółkę będącą podatnikiem CIT, albo
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro albo
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
 5. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro

Możliwość skorzystania z obniżonej stawki CIT została wyłączona także w stosunku do spółki dzielonej, oraz podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

 1. uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro lub
 2. składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

W stosunku do tych kategorii podatników prawo do skorzystania z 9% CIT wyłączone pozostaje w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Prawa do skorzystania z niższego CIT pozbawieni zostali także podatnicy działający w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

W jakich przypadkach można skorzystać z 9% CIT?

Z preferencyjnego CIT będą mogły skorzystać zarówno podmioty prowadzące już od jakiegoś czasu działalność, jak i podmioty nowo zawiązane, o ile nie zostaną przez nie przekroczone progi kwotowe, które zostały wskazane powyżej.

W przypadku podmiotów nowo zawiązanych warto zwrócić uwagę na to, aby sposób utworzenia nie wykluczał możliwości skorzystania z obniżonej stawki CIT. Stąd też warto już na etapie decyzji co do zawiązania nowej spółki operacyjnej, bądź celowej spółki inwestycyjnej, rozważyć sposób pokrycia jej kapitału, tak aby nie utracić możliwości skorzystania z niższego podatku CIT.

Ze względu na obniżony CIT w niektórych przypadkach może okazać się zasadnym rozważenie spółki z o. o. jako optymalnej formy działalności gospodarczej, także ze względu na możliwość uniknięcia ZUS. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów o spółce z o. o. i ZUS w spółce z o. o. to zapoznaj się z tym wpisem.

 

Adam Żądło radca prawny doradca podatkowy

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

   każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

  Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności