Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, na pewnym etapie rozwoju prowadzonego biznesu zaczyna zastanawiać się nad zmianą formy działalności. Pytaniem, które zadaje sobie spora część z takich przedsiębiorców jest to, czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o. o. W tym wpisie postaramy się przedstawić kilka istotnych czynników, które mogą pozwolić ocenić, czy przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. będzie opłacalne.

Spółka cywilna – o czym warto wiedzieć

Właściwymi dla spółki cywilnej przepisami są przepisy art. 860 – 875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm., dalej: k.c.).

Wynika z nich, że spółka cywilna jest stosunkiem opartym na umowie, w ramach którego wspólnicy zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 §1 k.c.). Fakt, że umowa spółki cywilnej jest stosunkiem opartym na umowie, w istotny sposób odróżnia ją od spółek handlowych, w tym spółki z o. o., gdyż wiąże się z brakiem podmiotowości prawnej spółki cywilnej – spółka cywilna stanowi wyłącznie umowę pomiędzy wspólnikami. Z tego względu to nie spółka jest przedsiębiorcą, lecz jej wspólnicy, którzy będąc osobami fizycznymi podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Taka konstrukcja prawna niesie za sobą określone następstwa. Najistotniejszym z nich jest to, że za zobowiązania spółki każdy ze wspólników odpowiada solidarnie (art. 864 k.c.) Solidarna zasada odpowiedzialności oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, przy czym zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze wspólników zwalnia pozostałych.

Co istotne każdy wspólnik odpowiada za całość zobowiązań spółki do pełnej wysokości, całym swoim majątkiem, a więc także swoim majątkiem osobistym, nawet jeśli nie jest wykorzystywany w działalności spółki cywilnej. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki nie ma przy tym charakteru subsydiarnego, co oznacza, że wierzyciel może skierować się bezpośrednio do majątku osobistego wspólnika, bez konieczności poszukiwania zaspokojenia z majątku firmowego. Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają ponadto całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki.

Wady spółki cywilnej, czyli czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o. o.? 

Jak wynika z przedstawionych wyżej informacji, prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej związane jest z koniecznością akceptacji kilku wad spółki cywilnej, wśród których wymienić należy w szczególności:

 • brak podmiotowości prawnej – spółka cywilna jest stosunkiem obligacyjnym, umową nazwaną, nie konstytuuje odrębnego bytu prawnego jakim jest np. spółka handlowa,
 • brak przymiotu przedsiębiorcy – status przedsiębiorcy przysługuje wspólnikom spółki cywilnej, nie samej zaś spółce,
 • brak wyodrębnienia majątkowego – majątek spółki cywilnej stanowi majątek jej wspólników, objęty wspólnością łączną,
 • brak ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki – wspólnicy z uwagi na brak wyodrębnienia majątkowego spółki cywilnej ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, przy czym odpowiedzialność ta ma charakter pierwszorzędny, co oznacza, że wierzyciel zwrócić może się bezpośrednio w celu egzekucji do majątku wspólnika, nie szukając zaspokojenia z majątku spółki, gdyż taka kategoria majątku nie jest wyodrębniona,

Istotną wadą spółki cywilnej jest także poziom obciążeń publicznoprawnych, a dokładnie poziom obciążenia składką zdrowotną. Na skutek zmian, które weszły w życie w trakcie 2022 r., przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, nieopodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zderzyli się z koniecznością zapłaty składki zdrowotnej kalkulowanej od nowej podstawy wymiaru, którą jest dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu.

Oznacza to, że działalność w formie spółki cywilnej od 2022 r. nie tylko wciąż obarczona jest istotnymi wadami, które rzutują na bezpieczeństwo prowadzenia działalności, ale ponadto, w związku ze zmianami w zakresie zasad obliczania składki zdrowotnej jest formą, która niesie ze sobą konieczność odprowadzania wyższych niż dotychczas danin publicznoprawnych.

Dlaczego warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o. o.?

Spółka cywilna zasadniczo może zostać przekształcona w dowolną spółkę handlową, tj.:

 • spółkę jawną;
 • spółkę komandytową,
 • spółkę komandytowo-akcyjną
 • spółkę partnerską,
 • prostą spółkę akcyjną,
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółkę akcyjną.

Znaczna część przedsiębiorców rozważając przekształcenie spółki cywilnej bierze pod uwagę formę działalności jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. O tym, czy spółka z o. o. w danym przypadku będzie najefektywniejszą formą prowadzenia działalności decydują zawsze indywidualne okoliczności, a każdy przypadek wymaga odrębnej oceny.

Warto natomiast pamiętać, że niezależnie od indywidualnych okoliczności, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. pozwoli w każdym przypadku wyeliminować wiele wad spółki cywilnej i pozwoli czerpać z licznych korzyści, jakie daje prowadzenie działalności w formie spółki z o. o.  

Najistotniejszą zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wątpienia jest to, że forma taka zapewnia bezpieczeństwo finansowe wspólnikom spółki. Zgodnie bowiem z art. 151 §3 Kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki z o. o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Oznacza to, że inaczej niż w przypadku spółki cywilnej, wierzyciel nie posiada podstaw prawnych do zaspokojenia swojej wierzytelności z majątku prywatnego wspólników.

Za zobowiązania spółki odpowiedzialność ponosi sama spółka, a w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą członkowie zarządu solidarnie ze spółką. Możliwe jest jednak wyłączenie ich odpowiedzialności pod warunkiem spełnienie określonych przesłanek wynikających z art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że w niektórych przypadkach, wierzyciel może nie mieć możliwości zaspokojenia swojej wierzytelności, a zarówno wspólnicy jak i członkowie zarządu nie będą zobowiązani do pokrycia zobowiązań z majątku prywatnego.

Próbując odpowiedzieć na pytanie czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o. o. należy wziąć pod uwagę zwłaszcza poniższe zalety spółki z o. o., które jednocześnie eliminują wady spółki cywilnej:

 • spółka posiada osobowość prawną – spółka z o. o. inaczej niż spółka cywilna jest całkowicie odrębnym od wspólników podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną;
 • spółka z o. o. posiada przymiot przedsiębiorcy – status przedsiębiorcy przysługuje nie wspólnikom spółki ale samej spółce – to ona podpisuje umowy i jest stroną kontraktów, decyzji, itp.,
 • spółka z o. o. ma wyodrębniony majątek – majątek spółki z o. o. stanowi wyłącznie majątek tego podmiotu z którego zaspokojenia mogą szukać wierzyciele, natomiast majątek wspólników spółki jest majątkiem całkowicie odrębnym od spółki, który pozostaje bezpiecznie oddzielony od sfery biznesowej;
 • całkowite wyłączenie odpowiedzialności wspólników – wspólnicy spółki z o. o. nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki – odpowiedzialność taką ponosi sama spółka, a w przypadku bezskuteczności egzekucji odpowiedzialność ciąży na zarządzie, który może się od niej uwolnić składając np. w odpowiednim momencie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Spółka z o. o. na gruncie obciążeń składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jest formą zdecydowanie bardziej efektywną niż spółka cywilna, z uwagi na fakt, że status wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że wspólnicy spółki z o. o. nie płacą składek ZUS oraz składki zdrowotnej, a spółka z o. o. daje możliwość prowadzenia firmy bez ZUS (więcej o tym aspekcie można przeczytać tutaj).

Warto jednak pamiętać, ze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod kątem podatkowym zasadniczo może okazać się w niektórych przypadkach formą działalności droższą niż spółka cywilna. Należy przy tym mieć na względzie jednak to, że umiejętne wykorzystanie różnych mechanizmów rozliczeń pomiędzy spółką a wspólnikami, zarządem, a także zawarcie w umowie spółki odpowiednich rozwiązań może pozwolić na znaczną optymalizację podatku dochodowego przy wykorzystaniu całkowicie bezpiecznych metod.

Analizując czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o. o. pod kątem obciążeń podatkowych nie sposób nie wziąć pod uwagi możliwości opodatkowania spółki z o. o. CIT estońskim, który to model opodatkowania nie jest dostępny dla wspólników spółek cywilnych. W niektórych przypadkach możliwość skorzystania z CIT estońskiego może być wręcz decydującym argumentem przemawiającym za przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o. o. Więcej o tym czym jest CIT estoński można przeczytać tutaj.

Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie, czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o. o. jest jak najbardziej twierdząca w przypadku, gdy celem wspólników jest zmiana formy działalności na formę zapewniającą większe bezpieczeństwo majątkowe i osobiste wspólników. Spółka z o. o. bez wątpienia pozostaje formą zdecydowanie bardziej przystającą do biznesu, który niesie ze sobą poziom ryzyka, do którego minimalizacji dążą wspólnicy.

Spółka z o. o. daje także znaczne oszczędności na gruncie obciążeń składkami ZUS i składką zdrowotną. W modelowym ujęciu spółka z o. o. może jednak wiązać się z wyższymi obciążeniami na gruncie podatku dochodowego, przy czym warto mieć na względzie to, że korzystając z odpowiednich rozwiązań obciążenia podatkowe mogą zostać efektywnie obniżone.

W niektórych jednak przypadkach sam aspekt podatkowy może być wręcz kluczowy, co może mieć miejsce w przypadku, gdy celem wspólników jest skorzystanie w ramach spółki z o. o. z modelu opodatkowania tzw. CIT estońskim – w takim przypadku przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. może okazać się działaniem, które wpłynie na możliwość wygenerowania ogromnych oszczędności podatkowych.  

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. można przeprowadzić co najmniej na kilka sposobów, o jednym z nich, który zarazem jest najczęściej wykorzystywanym w praktyce można przeczytać tutaj.

\"Adam

Potrzebujesz pomocy w swojej indywidualnej sprawie? Skontaktuj się z nami! 

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

 każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]