Jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne, spółka jawna powinna pamiętać o tym, aby celem zachowania jednokrotnego opodatkowania zysku wspólników złożyć formularz CIT-15J wraz z załącznikami CIT-JW. Dochowanie powyższego obowiązku pozwoli na uniknięcie objęcia spółki jawnej opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych. W tym artykule dowiesz się m. in. kto składa CIT-15J, do kiedy złożyć formularz oraz w jak wypełnić formularz wraz z załącznikami. Wpis ten stanowi także instrukcję wypełnienia formularza CIT-15J.

CIT-15J – kto składa

Odpowiedź na pytanie kto składa CIT-15J wynika wprost z przepisów. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1a lit a i b ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.), przepisy ustawy mają zastosowanie do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

 • przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji na formularzu CIT-15J, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki,
 • aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników,

do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Przepisy jasno wskazują więc, że co do zasady obowiązek złożenia formularza CIT-15J ciąży na spółkach jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne (np. spółek jawnych, których wspólnikami są inne spółki).

W razie niedochowania obowiązku złożenia formularza CIT-15J, spółka jawna, która w składzie swoich wspólników nie posiada wyłącznie wspólników będących osobami fizycznymi zostanie objęta zakresem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W efekcie, dochód przysługujący wspólnikom tytułem udziału w zysku spółki jawnej podlegać będzie ekonomicznemu podwójnemu opodatkowaniu, tj.:

 • dochód w pierwszej kolejności opodatkuje spółka jawna będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na niezłożenie CIT-15J;
 • opodatkowany dochód spółki jawnej podlegać będzie po raz kolejny opodatkowaniu przez wspólników, na etapie jego wypłaty w drodze podziału zysku.

Ze względu na powyższe, warto pamiętać o tym, aby spółka jawna w prawidłowy sposób oraz w terminie złożyła formularz CIT-15J. O tym jak wypełnić CIT-15J poniżej.

Jak wypełnić formularz CIT-15J oraz załączniki CIT/JW

Wzór formularza CIT-15J można pobrać pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/cit/formularze-do-druku-cit/#CIT-15J

Aby wiedzieć jak wypełnić CIT-15J, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych informacji:

 1. zgłoszenie może zostać złożone tylko z wykorzystaniem urzędowego formularza CIT-15J oraz załączników CIT/JW,
 2. w formularzu CIT-15J oraz załącznikach do formularza należy wypełnić tylko jasne pola,
 3. formularze można wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem,
 4. pola niewypełnione zostawia się puste.

Instrukcja jak wypełnić CIT 15-J dla spółki jawnej

W pierwszej części formularza CIT-15J w jasnym polu dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest wpisać numer identyfikacji podatkowej (NIP) spółki jawnej, w imieniu której dokonywane jest zgłoszenie (pole oznaczone nr. 1).

Następnie należy podać rok, za który składana jest informacja lub zgłoszenie aktualizujące. Ustawa wskazuje, iż zgłoszenia dokonuje się za rok obrotowy w związku z czym należy wskazać w polach oznaczonych numerami „4” i „5” okres trwania roku obrotowego spółki jawnej, którego dotyczy zgłoszenie. W poniższym przykładzie mamy do czynienia z nowo powstałą spółką jawną, która nie przedłużała roku obrotowego na postawie art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021 poz. 217.) dalej: u.o.r.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w świetle u.o.r., różne zdarzenia mogą powodować obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych, a przez to skutkować skróceniem roku obrotowego. Stąd też należy mieć na względzie to, że rok obrotowy określony w umowie spółki, w pewnych sytuacjach może ulec skróceniu, co potencjalnie wywoła obowiązek złożenia w odpowiednim terminie CIT-15J. Powyższa informacja jest szczególnie istotna dla spółek jawnych prowadzących księgi rachunkowe.

Kolejnym obszarem formularza jest określenie miejsca i celu składania deklaracji stanowiące część A formularza CIT-15J.

W polu nr 6 należy wskazać właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 1 ust. 3 u.p.d.o.p., formularz CIT-15J składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki. Oznacza to, że w przypadku rozbudowanej struktury wspólników, gdzie każdy ze wspólników, jak też sama spółka posiadają różne właściwe urzędy, zajdzie obowiązek złożenia kilku formularzy CIT-15J.

Dalsze pole części A dotyczy celu złożenia formularza, którym może być:

 • złożenie informacji, albo
 • aktualizacja informacji

Jak wynika z u.p.d.o.p. zgłoszenie informacji następuje przed rozpoczęciem roku obrotowego spółki, a aktualizacja w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian, co może rodzić pewne problemy w zależności od sposobu powstania spółki oraz sposobu dokonywania zmian w składzie podatników. Z tego względu planując jakąkolwiek zmianę w obrębie wspólników spółki warto dokładnie przeanalizować jej wpływ na obowiązek złożenia formularza CIT-15J.

W przypadku zgłoszenia aktualizującego należy również podać datę zmiany składu (pole nr 8), natomiast jeśli nie jest to zgłoszenie aktualizujące, a więc zaznaczono kwadrat 1 w polu  7, rubryka ta pozostaje niewypełniona.

Część B formularza dotyczy natomiast informacji o spółce jawnej, gdzie należy podać:

 • pełną nazwę spółki,
 • dokładne dane adresowe spółki (adres siedziby).

W części C należy określić liczbę załączników CIT/JW, która uzależniona będzie ściśle od liczby ujawnianych w zgłoszeniu podatników posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawo do udziału w jej zysku.

W części D należy wpisać osobę lub osoby reprezentujące spółkę jawną, wraz datą wypełnienia. Należy także pamiętać, aby wniosek podpisać.

Jak wypełnić CIT-JW dla spółki jawnej – instrukcja

CIT JW stanowi obligatoryjny załącznik do formularza CIT-15j dołączany do każdego takiego zgłoszenia w liczbie zależnej od ilości podmiotów podlegających zgłoszeniu oraz ewentualnych różnic we właściwości naczelników urzędów skarbowych.

Wypełnianie należy rozpocząć od wpisania w polu oznaczonym numerem 1 numeru identyfikacji podatkowej (NIP) spółki jawnej względem której składana jest informacja. Następnie należy wypełnić pola oznaczane numerami 4 i 5 określające rok obrotowy, za który dokonuje się zgłoszenia oraz wskazać numer załącznika w polu nr 6.

Część A formularza składa się wyłącznie z pola oznaczonego numerem 7, w którym należy wpisać pełną nazwę spółki, nie zaś jej nazwę skróconą.

Kolejną częścią, którą należy wypełnić są dane podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej.

W sekcji B.1 w zgłoszeniu dotyczącym osób fizycznych należy w polu numer 8 wskazać pierwsze imię i nazwisko podatnika oraz jego datę urodzenia, a pole 9 pozostawić niewypełnione.

Jeśli zgłoszenie dotyczy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej należy w polu numer 8 podać jej nazwę pełną, natomiast w polu numer 9 nazwę skróconą.

W komórce nr 10 należy podać NIP podmiotu nadany mu przez urząd skarbowy.

Kolejne pola (11-13) powinny zostać wypełnione wyłącznie przez podmioty zagraniczne tj. takie, które posiadają numery identyfikacyjne wydane przez państwa inne niż Polska. W pozycji 11 należy podać sam zagraniczny numer indentyfikacyjny, w polu 12 określić jego rodzaj, a w ostatnim polu sekcji B.1 wskazać kraj jego wydania. W innych przypadkach pole to pozostaje niewypełnione.

Sekcja B.2 dotyczy danych adresowych podmiotu wskazanego w sekcji B.1 – jeśli jest nim spółka należy ją wypełnić zgodnie z danymi wskazanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź stosownym rejestrze państwa pochodzenia danego podmiotu (w przypadku podmiotu zagranicznego). Natomiast jeśli sekcja B.2 jest wypełniana względem osoby fizycznej należy wskazać w niej adres zamieszkania osoby fizycznej dla celów podatkowych.

W sekcji dotyczącej danych adresowych należy wskazać:

 • kraj,
 • województwo,
 • powiat,
 • gminę,
 • ulicę (jeśli występuje w adresie),
 • nr domu,
 • nr lokalu (jeśli występuje w adresie),
 • miejscowość,
 • kod pocztowy.

Sekcja B.3 dotyczy natomiast statusu podatnika w spółce i należy wskazać w niej czy podmiot, którego dotyczy zgłoszenie jest wspólnikiem spółki jawnej (kwadrat 1) czy też nie (kwadrat 2). Jeśli podatnikiem zgłaszanym jest podmiot będący wspólnikiem wypełnianie formularza należy zakończyć wskazując w sekcji B.4 wielkość udziału podatnika w zysku spółki jawnej wyrażonej w procentach, przy czym pole to powinno pozostać niewypełnione w przypadku zaznaczenia w poz. 23 kwadratu o nr. 2.

Jeśli podmiot zgłaszany nie jest bezpośrednim wspólnikiem spółki jawnej (zaznaczony kwadrat 2 w poz. 23 sekcji B.3) należy wypełnić część C załącznika CIT JW. Różnica w wypełnianiu tej części w stosunku do części B polega na tym, iż należy tu wskazywać dane wyłącznie podmioty, za pośrednictwem których osoba ujawniona w części B posiada prawo do udziału w zysku, a które nie są podatnikiem podatku dochodowego (np. inna transparentna podatkowo spółka jawna).

W części C, sekcji C.1 należy więc wskazać:

 • nazwę pełną podmiotu za pośrednictwem, którego zgłaszany osiąga dochód ze spółki,
 • nazwę skróconą tego podmiotu (poz. 26),
 • NIP (poz. 27),
 • zagraniczny numer identyfikacyjny wraz z jego rodzajem oraz krajem wydania (poz. 28-20), ale tylko jeśli dany podmiot go posiada.

Następnie w sekcji C.2 należy wskazać adres siedziby podmiotu wskazany we właściwym rejestrze. W zakresie wypełniania tej sekcji odpowiednio zastosowanie znajdą uwagi dotyczące wypełniania sekcji B.2.

W sekcji C.3 należy natomiast wskazać wartość udziału (wyrażoną w procentach) prawa do zysku podmiotu ujawnionego w części C, który jest wspólnikiem w spółce jawnej.

Część D należy wypełnić jeśli zgłaszany podmiot osiąga zyski ze spółki jawnej za pośrednictwem innych podmiotów, niż wykazywane w części C.

Wypełniając poz. 41 należy wykazać dane podmiotów, za pośrednictwem których podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, poprzez podanie:

 • nazwy,
 • identyfikatora podatkowego NIP lub zagranicznego numeru identyfikacyjnego,
 • rodzaju zagranicznego numeru identyfikacyjnego,
 • kraju wydania zagranicznego numeru identyfikacyjnego,
 • adresu siedziby,
 • wielkości wyrażonej w procentach posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku podmiotów albo każdego z dodatkowo wskazywanych podmiotów.

Autor: Adam Żądło

Współautor: Piotr Michalak

Kontakt do eksperta:

Adam Żądło radca prawny

Potrzebujesz pomocy w swojej indywidualnej sprawie? Skontaktuj się z nami! 

   każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

  Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności