Jak uniknąć CIT? – przekształcenie spółki.

 

Jak uniknąć CIT? Poszukiwanie nowych wpływów podatkowych oraz przyjęcie perspektywy na podatnika i płatnika, jako na potencjalnego malwersanta podatkowego doprowadziły rządzących do tego miejsca – obłożenia podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych. W kontekście powyższego wielu przedsiębiorców zadaję sobie pytanie – jak więc uniknąć opodatkowania CIT-em spółki komandytowej? 

 

Jak uniknąć CIT? sposób pierwszy: odroczenie momentu stosowania nowych regulacji

Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na pytanie jak uniknąć CIT-u. W pierwszej kolejności należy powiedzieć, że nie ma trwałego i skutecznego sposobu na uniknięcie opodatkowania CIT-em przez każdą ze spółek komandytowych. W dłuższej więc perspektywie trzeba się liczyć z potencjalnym przekształceniem. Do tego czasu jednak ustawodawca uchylił odrobinę furtkę, która pozwoli nam przystosować się do nowych realiów podatkowych. Chodzi mianowicie o możliwość zostania podatnikiem CIT nie od 1 stycznia 2021 roku jak ma to mieć miejsce domyślnie, lecz od 1 maja 2021 roku. Opcja ta wydaje się bardzo kusząca, szczególnie mając na uwadze fakt, iż okres pomiędzy przyjęciem nowelizacji, a dniem jej wejścia w życie był bardzo krótki. Dodatkowo wydziały rejestracyjne sądów rejonowych zostaną teraz prawdopodobnie zalane wnioskami ze strony przekształcających się przedsiębiorstw co wydłuży proces zmiany formy prawnej spółki. Tak więc te cztery dodatkowe miesiące mogą okazać się kluczowe celem uniknięcia CIT-u.

W tym miejscu jednak kończą się dobre informację. O ile prawodawca określa, iż istnieje możliwość takiego przedłużenia oraz wskazuje jego termin, tak jednak nie mówi nam nic na temat tego, jak właściwie takiego przedłużenia dokonać. Eksperci zalecają następujące działania:

 • podjęcie uchwały wspólników spółki dot. wyboru sposobu opodatkowania na dotychczasowych zasadach do 1 maja 2021r.;
 • zawiadomienie organów podatkowych o podjęciu ww. uchwały oraz złożenie takiego powiadomienia w urzędzie podatkowym właściwym zarówno dla spółki jak i jej wspólników;
 • dokonanie powyższych czynności jeszcze w 2020 roku.

Nie mamy jednak ostatecznie pewności co do tego czy taka forma zostanie uznana przez administrację podatkową za właściwą.

Kwestia ksiąg rachunkowych

Zasadniczo przesuniecie stosowania nowych przepisów podatkowych wymaga od podatnika zamknięcia ksiąg rachunkowych w dniu zakończenia stosowania starych regulacji podatkowych (30 kwietnia 2021 r.). Wynika z tego również konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego za ten okres. Oznacz to, iż spółka komandytowa, która zdecydowała się na przesunięcie opodatkowania CIT-em powinna zamknąć księgi rachunkowe i przygotować sprawozdanie finansowe dwukrotnie – na 31 grudnia 2020 r. oraz 30 kwietnia 2021 r. Szczęśliwie ustawodawca wyszedł temu naprzeciw. Mianowicie w przypadku podjęcia decyzji o odroczeniu stosowania CIT-u względem spółki komandytowej, możliwe jest niezamykanie ksiąg rachunkowych 31 grudnia 2020 r. i przełożenie tego momentu do wskazywanego już wyżej 30 kwietnia 2021 roku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by księgi zamknąć w sposób klasyczny tzn. 31 grudnia 2021 r., a następnie 30 kwietnia 2020 r.

Jak uniknąć CIT? – sposób drugi: przekształcenie

Nawet jeżeli jednak uda nam się skutecznie i bezproblemowo odroczyć moment opodatkowania naszej spółki komandytowej CIT-em to stan ten nie będzie trwał wiecznie. Pierwsze co przychodzi do głowy w takiej sytuacji to przekształcenie naszej spółki w inną formę prawną. Jaki są możliwe drogi oraz plusy i minusy takiego rozwiązania?

Spółka jawna

Pierwszą opcją jest spółka jawna. Zaleta tej formy jest zasadniczo jedna ale bardzo znacząca – uniknięcie podwójnego opodatkowania. Choć tutaj należy wskazać, że przy pomocy spółki jawnej nie zawsze go unikniemy. Najnowsza nowelizacja dotyka także tej formy prowadzenia działalności i stanowi, iż jeżeli wspólnikami takiej spółki są osoby prawne to zostaje ona objęta opodatkowaniem przez CIT. Taka forma działalności ma jednak swoje minusy. Po pierwsze za całość zobowiązań spółki jawnej odpowiedzialność ponoszą solidarnie jej wspólnicy. Po drugie spółka taka nie posiada osobowości prawnej.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na taką formę działalności to należy pamiętać, iż przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną wymaga:

 1. przygotowania planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami;
 2. powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;
 3. powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
 4. zmiany w KRS poprzez wpis do rejestru przedsiębiorców nowej spółki a wykreślenie przekształconej.

Czuje się zobligowany w tym miejscu wspomnieć o pewnym zagrożeniu jakie wiąże się z przekształceniem w spółkę jawną. Mianowicie jak wskazują eksperci[1] wątpliwości budzi art. 16 ustawy nowelizującej.  Gwarantuje on niestosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania tzw. GAAR, ale tylko w sytuacji, kiedy nasza spółka komandytowa przekształci się w spółkę będącą płatnikiem CIT. Można więc wyjść z założenia, iż skoro ustawodawca jest racjonalny i spod klauzuli wyłącza wyłącznie spółki opodatkowane CIT-em to przekształcenie np. takie jak wyżej opisane tzn. w spółkę jawną może zostać uznane za podjęte celem unikania opodatkowania i będziemy zmuszeni po jakimś czasie borykać się z konsekwencjami zastosowania klauzuli.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Możemy pójść także w drugą stronę. Jeżeli już jesteśmy zmuszeni do płacenia CIT-u to rozsądnym wydaje się wybranie bardziej atrakcyjnej formy prawnej dla naszej działalności. Taką zaś z cała pewnością jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma ona kilka zalet. Po pierwsze całkowite wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Po drugie większa elastyczność struktury właścicielskiej poprzez możliwość sprzedaży udziałów, podczas gdy „udział” w spółce komandytowej jest niepodzielny i może być zbyty jedynie w całości. Po trzecie spółka z o.o. jako spółka kapitałowa objęta jest tzw. estońskim CIT-em. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw będzie z pewnością sporym ułatwieniem. Po czwarte wreszcie – unikamy potencjalnego zagrożenia w postaci zastosowania względem nas klauzuli GAAR. Wynika to z tego, iż nasza spółka zostaje płatnikiem CIT-u, co jak pisałem powyżej powoduje wyłączenie skuteczności klauzuli względem niej.

Jak uniknąć CIT? – sposób trzeci: zmiany w zakresie samej spółki komandytowej.

Co zaś, jeżeli nie jesteśmy zainteresowani przekształceniem naszej spółki? Istnieje kilka potencjalnych możliwości uniknięcia lub zredukowania jej obciążenia podatkowego.

Odliczenia komandytariusza i komplementariusza

Na początku należy wskazać, iż zasadniczo po stronie komplementariusza nie dojdzie materialnie do żadnych zmian w opodatkowaniu. Wynika to z tego, iż będzie miał on prawo odliczyć od swojego prywatnego podatku dochodowego kwotę podatku zapłaconą przez spółkę, proporcjonalnie do posiadanego przez siebie udziału w spółce. W przypadku zaś komandytariuszy to nowelizacja wprowadza zwolnienie z podatku 50 proc. przychodów uzyskanych przez komandytariusza ze spółki komandytowej, ale nie więcej niż 60 tys. zł w roku podatkowym[2]. Wydaje się więc zasadne zastanowić się, czy dobrym rozwiązaniem nie będzie zwiększenie liczby komplementariuszy w naszej spółce.

Uzyskanie statusu ASI

Kolejną potencjalną możliwością jest uzyskanie przez spółkę statusu alternatywnej spółki inwestycyjnej. Daje ona możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 58a ustawy o CIT tzn. zwolnienia z podatków dochodów (przychodów) uzyskanych ze zbycia udziałów lub akcji. Jak widać, jest to dość wąskie zwolnienie, ale być może znajdzie zastosowanie w bardzo konkretnych spółkach komandytowych.

Niezależnie jednak od tego co planujemy zrobić z naszą spółką trzeba pamiętać, iż czas ucieka! By zdążyć ze zmianami przed, nie tak hucznym jak zwykle, końcem roku należałoby zacząć działać zasadniczo już teraz.

[1] https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312149931-Przeksztalcenie-spolki-komandytowej-CIT-albo-klauzula-unikania-opodatkowania-za-piec-lat-wstecz.html

[2] https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1497711,estonski-cit-alternatywa-dla-dwukrotnego-opodatkowania.html

Adam Żądło radca prawny

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego

   każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

  Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności