Zmiany w przepisach, które weszły w życie z początkiem 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadziły rewolucję w zakresie zasad obliczania składki zdrowotnej. Założeniem zmian było powiązanie wysokości składki zdrowotnej z wysokością osiąganego w ramach działalności gospodarczej dochodu. Warto jednak wiedzieć, że nowa regulacja przewiduje wyjątki od powyższej zasady, a same przepisy różnicują zasady obliczania składki zdrowotnej w zależności od tego w jakiej formie prawnej prowadzona jest działalność gospodarcza. W  poniższym artykule opisujemy co zmieniło się w zakresie składki zdrowotnej w spółce komandytowej i w jaki sposób składka zdrowotna w spółce komandytowej jest obliczania. Odpowiemy także na pytanie, czy spółka komandytowa pozwoli na optymalizację składki zdrowotnej od 2022 r.

Składka zdrowotna w spółce komandytowej – jakie przepisy i jaka wysokość w 2022 r.

Kwestie związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne reguluje rozdział 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm., dalej jako u.o.ś.o.z.).

Katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu określa art. 66 ust. 1 u.o.ś.o.z., zgodnie z którego brzmieniem  obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlega osoba prowadząca działalność pozarolniczą, przez którą rozumie się w świetle art. 5 pkt 21 u.o.ś.o.z. osobę, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887), a więc także wspólnika spółki komandytowej (wynika to art. 8 ust. 6 pkt 4 u.s.u.s.).

Na podstawie powyższych przepisów każdy wspólnik spółki komandytowej, a więc zarówno komplementariusz jak i komandytariusz, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, wobec czego zobligowany jest do zapłaty składki zdrowotnej, także w 2022 r.

Składka zdrowotna w spółce komandytowej w 2022 r. – jaka wysokość

Kluczowe przy udzieleniu odpowiedzi na pytanie jak wysoka jest składka zdrowotna w spółce komandytowej w 2022 r., jest ustalenie:

  • ile wynosi stawka składki zdrowotnej w spółce komandytowej, oraz
  • jaka jest podstawa wymiaru składki zdrowotnej w spółce komandytowej.

Jeśli chodzi o stawkę składki zdrowotnej, to określa ją art. 79 u.o.ś.o.z., zgodnie z którego brzmieniem składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki.

Oznacza to, że od 2022 r. wspólnik spółki komandytowej zobligowany jest do zapłaty składki zdrowotnej w wysokości 9% podstawy wymiary, przy czym podstawę wymiaru określa art. 81 ust. 2za u.o.ś.o.z., zgodnie z którego brzmieniem podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2, 2e, 2z i 2zaa u.o.ś.o.z., stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej \”Monitor Polski\”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Powyższe brzmienie przepisów wskazuje na to, że podstawa wymiary składki zdrowotnej wspólnika spółki komandytowej jest zryczałtowana i stanowi ją kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie za 4 kwartał 2021 r. można znaleźć tutajDo tak ustalonej podstawy wymiaru wspólnik zobligowany jest więc zastosować 9% stawkę składki zdrowotnej.

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 6.221,04 zł, co oznacza, że składka zdrowotna dla wspólnika spółki komandytowej wynosi w 2022 r. 559,89 zł (6.221,04 *9%). Składka w tej wysokości należna jest za każdy miesiąc podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu w związku z posiadaniem statusu wspólnika spółki komandytowej.

Podstawa składki zdrowotnej dla komplementariusza i komandytariusza

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że w jej składzie występują dwie kategorie wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Co istotne, przepisy ustaw podatkowych traktują każdą z tych kategorii wspólników odmiennie, przewidując różne zasady opodatkowania dochodu należnego wspólnikom w postaci zysku spółki.

Z perspektywy podatkowej znacznie korzystniej jest być komplementariuszem, gdyż taki status wspólnika gwarantuje neutralność podatkową wypłaty zysku ze spółki i efektywne jednokrotne ekonomiczne opodatkowanie środków. Komandytariusz liczyć musi się z kolei z koniecznością opodatkowania swojego dochodu zryczałtowaną stawką 19% na etapie wypłaty na jego rzecz zysku, który już raz przez spółkę komandytową jako podatnika został opodatkowany. Taka sytuacja prowadzi do efektywnego podwójnego ekonomicznego opodatkowania dochodu.

Z perspektywy składki na ubezpieczenie zdrowotne sytuacja wygląda natomiast inaczej niż w przypadku przepisów ustaw o podatkach dochodowych. Przepisy u.o.ś.o.z. nie przewidują odmiennych zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez komplementariuszy i komandytariuszy oraz nie różnicują w tym zakresie sytuacji komandytariusza i komplementariusza. Zarówno komplementariusz jak i komandytariusz są więc zobowiązani do zapłaty składki zdrowotnej, której wysokość stanowi iloczyn kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego kwartału roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa GUS i stawki 9%.

Warto w tym miejscu wskazać, że tożsame zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej obowiązują także wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., o czym więcej można przeczytać tutaj

Stawka zdrowotna w spółce komandytowej a odliczenie od podatku

Wspólnicy spółki komandytowej, podobnie jak pozostałe osoby prowadzące działalność gospodarczą, pozbawieni zostali począwszy od 2022 r. prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Pomimo, że składka zdrowotna w przypadku wspólników spółki komandytowej nie wzrosła tak znacząco jak chociażby w przypadku osób prowadzących jednoosobowe działalności, spółki cywilne, czy też spółki jawnej, pozbawienie prawa do odliczenia wspólnika spółki komandytowej wiąże się mimo wszystko ze wzrostem obciążeń publicznoprawnych w skali roku.

Mając jednak na względzie to, że w przypadku innych form działalności składka zdrowotna może być powiązana z rzeczywiście osiąganym dochodem, rozumianym jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, spółka komandytowa może być świetnym rozwiązaniem pozwalającym na optymalizację składki zdrowotnej.

Podsumowanie

Wprowadzone począwszy od 2022 r. zmiany na zwiększenie wysokości składki zdrowotnej w spółce komandytowej, natomiast zmiany te z pewnością nie są tak dotkliwe jak w przypadku  innych form działalności, które występują w praktyce częściej niż spółka komandytowa, a mowa tutaj chociażby o jednoosobowych przedsiębiorcach, spółkach cywilnych oraz spółkach jawnych.

Oznacza to, że pomimo tego że składka zdrowotna w spółce komandytowej wzrosła w stosunku do jej wysokości w 2021 r., to forma ta w dalszym ciągu pozostaje atrakcyjnym rozwiązaniem, pozwalającym nie tylko na zachowanie efektywności podatkowej rozliczeń, ale ponadto dającym możliwość optymalizacji wysokości składki zdrowotnej.

Autor: Adam Żądło

Współautor: Kinga Cieśla

Kontakt do eksperta:

Adam Żądło radca prawny

Potrzebujesz pomocy w swojej indywidualnej sprawie? Skontaktuj się z nami! 

     każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera.

    Twoje dane osobowe pozyskane w efekcie skorzystania z formularza kontaktowego będą przetwarzane na zasadach określonych w polityce prywatności