Nastawienie na nieustanny rozwój firmy jest nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to konieczność zwłaszcza dla firm działających na konkurencyjnych rynkach. Rozwój firmy w zależności od branży może mieć różne formy i modele – począwszy od rozszerzania rynków zbytu, powiększania portfolio klientów, aż po wprowadzanie coraz to nowych produktów i rozwiązań oferowanych klientom oraz ich ciągłej modyfikacji. Warto wiedzieć, że nastawienie firmy na rozwój wiąże się z inwestycjami, które mogą dawać w pewnych przypadkach prawo do skorzystania z preferencji podatkowych. Jedną z tych preferencji jest ulga na działalność badawczo-rozwojową, która daje możliwość traktowania określonych wydatków jako kosztu uzyskania przychodu w podwójnej wysokości.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2020 r. – oszczędzanie na rozwoju

Ulga na działalność badawczo-rozwojową jest instrumentem, który dedykowany jest dla przedsiębiorców którzy prowadzą dwie sfery aktywności:

 1. badania naukowe, lub
 2. prace rozwojowe.

W przypadku działalności związanej z badaniami naukowymi, prace te często prowadzone będą w przypadku podmiotów o profilu działalności nastawionym na opracowywanie innowacji lub pozyskiwania nowej wiedzy (np. ośrodków konstrukcyjno-badawczych, laboratoriów itp.).

Jeśli chodzi o prace rozwojowe, to sfera tej aktywności jest zdecydowanie częściej spotykana i w praktyce może występować w mniejszym lub większym stopniu u przedsiębiorców działających w niemal każdej branży, np. branży automotive, spożywczej, chemicznej, budowlanej, finansowej, farmaceutycznej i medycznej, IT, tekstylnej i wielu innych. Prace rozwojowe pozwalające na skorzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową to bowiem działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Powyższe oznacza, że o pracach rozwojowych uprawniających do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową można mówić w przypadku wykorzystania występujących już w praktyce gospodarczej rozwiązań w celu tworzenia nowych produktów, procesów i usług w ramach przedsiębiorstwa. Kluczowe w tym zakresie jest także to, iż nowe rozwiązanie w postaci produktu, procesu lub usługi nie musi być innowacyjne na szeroką skalę – wystarczającym jest to, że jest ono innowacyjne na skalę przedsiębiorstwa. Z tego też względu ulga na działalność badawczo-rozwojową dostępna jest także dla przedsiębiorców, którzy opracowują nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot i występuje już na rynku.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową na przestrzeni lat doceniana jest nie tylko przez przedsiębiorców, ale także przez samo Ministerstwo Finansów. Świadczy o tym stopniowe rozszerzanie jej zakresu – w odniesieniu do roku podatkowego 2017 ulga ograniczana była do 50% wartości kosztów poniesionych na badania i rozwój, podczas gdy od roku podatkowego 2018, aż do obecnego roku podatkowego 2020 ulga na działalność badawczo-rozwojową daje możliwość rozliczenia w jej ramach aż 100% wartości poniesionego kosztu.

Przykład w odniesieniu do wydatków w skali miesiąca:

 1. zakup materiałów wykorzystywanych do działalności B+R (np. elektronicznych podzespołów) – 60.000 zł;
 2. wynagrodzenie pracowników (np. konstruktorów) – 20.000 zł;
 3. koszt amortyzacji sprzętu wykorzystywanego do działalności B+R – 20.000 zł.

Suma kosztów podatkowych w miesiącu bez ulgi na działalność badawczo-rozwojową – 100.000 zł.

Oszczędność podatkowa bez ulgi na działalność badawczo-rozwojową (podatek 19%) – 100.000 zł x 19% = 19.000 zł mniej podatku do zapłaty.

Suma kosztów podatkowych w miesiącu z wdrożoną ulgą na działalność badawczo-rozwojowa w 2020 r. – 200.000 zł.

Oszczędność podatkowa z wdrożoną ulgą na działalność badawczo-rozwojową w 2020 r. (podatek 19%) – 200.000 zł x 19% = 38.000 zł mniej podatku do zapłaty.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową – kiedy skorzystać?

Z ulgi na działalność badawczo-rozwojową może skorzystać każda firma, która prowadzi prace naukowe lub prace rozwojowe, którym można przypisać cechy:

 1. twórczości (opracowanie nowych i oryginalnych na skalę firmy rozwiązań);
 2. systematyczności (zorganizowany i nieincydentalny charakter prac);
 3. celowości w postaci zwiększenia zasobów wiedzy lub wykorzystania istniejących zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań.

W przypadku, gdy przesłanki ustawowe są spełnione, a prace badawczo-rozwojowe należycie wyodrębnione w ramach prowadzonej działalności, nic nie stoi na przeszkodzie skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Nie wymaga ona w odróżnieniu od innych popularnych rozwiązań uzyskania formalnej decyzji administracyjnej. Warto także mieć świadomość, że ulga na działalność badawczo-rozwojową stanowi instrument znajdujący akceptację w oczach organów podatkowych. Skorzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie stanowi bowiem unikania ani uchylania się od opodatkowania. Świadczy o tym m. in. ilość pozytywnie wydanych interpretacji indywidualnych dotyczących ulgi.

Jak skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową w 2020 r.?

Ulga na działalność badawczo-rozwojową nie wymaga uzyskania uprzedniej decyzji administracyjnej – do skorzystania z niej uprawniony jest każdy podatnik na etapie składania rocznego zeznania podatkowego, o ile spełnione zostały ustawowe przesłanki.

Ze względu na fakt, że możliwość skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie jest obarczona dodatkowym postępowaniem administracyjnym i dostępna jest dla bardzo szerokiego grona przedsiębiorców, łatwo do kwestii jej rozliczenia podejść w sposób, który w praktyce może ograniczyć lub utrudnić efektywne skorzystanie z preferencji podatkowej.

W kontekście ulgi badawczo-rozwojowej największe znaczenie bowiem ma:

 1. szczegółowa identyfikacja obszarów działalności, które kwalifikują się do ulgi na działalność B+R;
 2. prawidłowa identyfikacja kosztów stanowiących koszty kwalifikowane w rozumieniu przepisów podatkowych;
 3. udokumentowanie segmentu prac badawczo-rozwojowych i związanych z tymi pracami kosztów, które są rozliczane w ramach ulgi, celem wykazania prawidłowości w stosowaniu ulgi na etapie czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Zważywszy na fakt, iż ulga wiąże się ze znacznymi oszczędnościami podatkowymi, organy bardzo często korzystają z prawa do przeprowadzenia czynności sprawdzających, w toku której weryfikowane jest to, czy podatnik w rzeczywistości miał prawo do skorzystania z ulgi w danym zakresie. W takiej sytuacji koniecznym jest to, aby w sposób należyty wykazać i uzasadnić prawo do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Praktyczne uwagi dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową w 2020 r.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową zyskuje na coraz większej popularności. Jest ona jednym z ogniw łańcucha preferencji podatkowych dedykowanych przedsiębiorcom, po który sięga coraz szersze grono przedsiębiorców. Z jakichkolwiek preferencji podatkowych należy jednak korzystać ze szczególną uwagą, nawet w przypadku, gdy do korzystania z nich zachęcać może treść przepisów i liczba wydanych interpretacji indywidualnych. Jakakolwiek ulga podatkowa jest bowiem odejściem od zasady powszechności opodatkowania, co wymaga nie tylko zawężającej interpretacji przepisów, lecz także należytego wykazania prawa do skorzystania z preferencji.

W praktyce ostatniego czasu można wskazać, iż organy bardzo dokładnie podchodzą do czynności sprawdzających związanych z korzystaniem z jakichkolwiek form preferencji, w tym także w stosunku do czynności sprawdzających w odniesieniu do ulgi badawczo-rozwojowej. Wykazanie prawa do ulgi w rozliczeniu z dużym stopniem prawdopodobieństwa wiązać się więc będzie z dokładną weryfikacją tego prawa, do czego warto się przygotować już na etapie wdrożenia ulgi. W praktyce najczęściej identyfikowane nieprawidłowości dotyczą:

 1. rozliczanie w ramach ulgi zbyt szerokiej kategorii kosztów, w tym kosztów nie stanowiących kosztów kwalifikowanych w rozumieniu przepisów;
 2. niedochowywanie należytej uwagi w stosunku do opisu nabywanych usług, co w niektórych przypadkach utrudnia skorzystanie z ulgi w odniesieniu do wybranych wydatków;
 3. rozliczanie w ramach wydatków pracowniczych zbyt szerokiej/wąskiej kategorii kosztów lub prowadzenie niewystarczającej ewidencji czasu pracy;
 4. brak prowadzenia lub nienależyte/niedokładne prowadzenie obligatoryjnej rachunkowej ewidencji kosztów rozliczanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową;
 5. brak lub niewystarczające dokumentowanie prac, których koszty rozliczane są w ramach ulgi;
 6. kwalifikowanie zbyt szerokiej aktywności firmy jako aktywności związanej z pracami rozwojowymi lub badaniami naukowymi;
 7. niedochowywanie dodatkowych obowiązków ewidencyjnych związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej wynikających z odrębnych przepisów;
 8. posiadania niewystarczającej dokumentacji rachunkowo-podatkowej pozwalającej na wykazanie prawa do skorzystania z ulgi na etapie czynności sprawdzających i późniejszym.

Na co zwrócić uwagę korzystając z ulgi B+R w 2020 r.?

Ze względu na fakt, iż obecne realia gospodarcze zachwiane zostały przez stan epidemiczny, podatnicy poszukują obszarów, które pozwolą na zwiększenie wpływów finansowych. Zwiększenie efektywności podatkowej jest jednym z kluczowych aspektów wpływających na opłacalność prowadzenia biznesu, zarazem będącym obszarem kluczowym dla płynności finansowej. Korzystanie przez przedsiębiorców w efektywny sposób z preferencji podatkowych oznacza jednak w praktyce zmniejszenie wpływów fiskalnych, stąd organy w coraz większym stopniu zainteresowane są weryfikacją prawidłowości rozliczeń podatkowych – zarówno uwzględniających ulgę, jak też dokonywanych z pominięciem jakichkolwiek ulg.

Z ulgi badawczo-rozwojowej zdecydowanie warto korzystać, przy czym należy to robić w sposób przemyślany i staranny. Kluczem do efektywnego wdrożenia ulgi nie jest jej szacunkowa wartość wykazana w rozliczeniu rocznym, lecz rzeczywista kwota otrzymanego zwrotu podatku przez okres przedawnienia zobowiązania podatkowe. Z tego też względu warto zadbać o wdrożenie ulgi, które nie tylko skończy się uzyskaniem konkretnej korzyści podatkowej, lecz także o to, aby korzyść ta nie została przez organ zakwestionowana w kolejnych latach w przypadku jakiejkolwiek weryfikacji rozliczeń podatku dochodowego.

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, czy ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2020 r. może być przez Ciebie wykorzystana skontaktuj się z nami. Dokonamy bezpłatnej analizy możliwości wdrożenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową w 2020 r., a także zweryfikujemy rozliczenia pod kątem możliwości skorzystania z innych dostępnych preferencji podatkowych. O naszej skuteczności świadczą nie tylko kwoty oszczędności podatkowych naszych Klientów, ale także otrzymane referencje.

Więcej o wsparciu naszej Kancelarii w zakresie wdrożenia ulgi badawczo-rozwojowej przeczytasz w naszym cyklu artykułów:

 1. Jak działa ulga na działalność badawczo-rozwojową?
 2. Ulga na badania i rozwój, czyli ulga B+R

Potrzebujesz pomocy prawnej w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego